Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:291 (2003-2004)
Innlevert: 21.01.2004
Sendt: 22.01.2004
Besvart: 29.01.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Hvor langt har politikkutformingen kommet i forhold til utvikling av et avfallsforetak etter modell av Enova, og hvilke planer har Regjeringa for det videre arbeidet med et slikt foretak?

Begrunnelse

Regjeringa har som uttalt mål at utviklinga i avfallsmengden skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten. Et viktig ledd i avfallspolitikken er derfor forebyggende arbeid for å redusere avfallsmengden. Som ledd i dette arbeidet oppnevnte Miljøverndepartementet våren 2001 et utvalg som skulle utrede tiltak og virkemidler for avfallsreduksjon. Mandatet gitt til utvalget var å gi departementet anbefalinger om hvordan avfallsreduksjonen kan oppnås. 7. november 2002 la utvalget fram sin innstilling gjennom NOU 2002:19 Avfallsforebygging: en visjon om livskvalitet, forbrukerbevissthet og kretsløpstankegang. I utredningens kap. 11.3 foreslår utvalget å opprette en egen virksomhet for å styrke arbeidet med et kretsløpsbasert samfunn gjennom avfallsforebygging og gjenvinning etter Enova-modellen. Dette forslaget har blitt trukket fram som eksempel for videre politikkutforming for avfallsforebygging i St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, kap. 9.3.6.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Miljøverndepartementet opprettet våren 2001 et utvalg som skulle utrede tiltak og virkemidler for avfallsreduksjon. Utvalget la frem sin rapport i november 2002 og foreslår tiltak som både handler om å endre folks preferanser og tiltak av mer teknisk og organisatorisk art. Blant annet foreslår utvalget å etablere et "avfallsforetak", etter modell av Enova, som skal arbeide med avfallsforebygging og gjenvinning.

Det er i de senere år etablert en lang rekke virkemidler på avfallsfeltet. Både sluttbehandlingsavgiften, strenge krav til behandlingsanlegg, etablerte returordninger og differensierte avfallsgebyrer stimulerer til avfallsreduksjon og økt gjenvinning av avfall. Samtidig er det vesentlig å se avfallsforebygging i sammenheng med tiltak og virkemidler på andre politikkområder. For eksempel vil arbeidet med å hindre at produkter inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier i neste omgang redusere mengden farlig avfall som oppstår.

Regjeringen har som mål at utviklingen i produsert mengde avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten. Et viktig ledd i avfallspolitikken er derfor forebyggende arbeid for å redusere mengden avfall som oppstår. Statistikken viser nå en lavere vekst i total avfallsmengde enn i BNP, i tråd med målsettingen. Dette er positivt og viser at vi gjennom etablerte virkemidler er i ferd med å oppnå en utvikling hvor avfallsmengdene ikke vokser i takt med økonomien. Først og fremst skyldes det at veksten i næringsavfallet har flatet ut.

Vi har fortsatt utfordringer knyttet til økte mengder husholdningsavfall, men til tross for dette reduseres miljøproblemene fra avfall, som jo er det viktigste. Stadig skjerpede krav til sluttbehandlingsanlegg og renere forbrenningsteknologi, har bidratt til betydelige reduksjoner. Blant annet er utslippene av dioksiner fra forbrenning av avfall redusert med nærmere 90 pst. fra 1990 og frem til i dag. I tillegg utnyttes mer og mer av avfallet som en ressurs. Målsettingen er at gjenvunnet avfall skal utgjøre 75 pst. av total avfallsmengde innen 2010. Statistikken tyder på at hele 70 pst. ble gjenvunnet i 2002. I 1995 lå gjenvinningsgraden på 57 pst. Med dagens virkemiddelbruk og planlagte endringer, er derfor gjenvinningsmålet godt innenfor rekkevidde.

Med bakgrunn i den positive utviklingen som viser en lavere vekst i total avfallsmengde enn i BNP, vil Departementet følge utviklingen nøye og med basis i denne utviklingen fortløpende vurdere om noe av innholdet i utvalgets rapport er aktuelt og nødvendig for videre politikkutforming. Det er derfor foreløpig heller ingen konkrete planer om å opprette et eget "avfallsforetak".