Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:307 (2003-2004)
Innlevert: 27.01.2004
Sendt: 27.01.2004
Besvart: 02.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): I forbindelse med store flommer har det vært vanlig at staten har dekt oppryddings- og sikringsarbeidene. Etter flommen på Nordvestlandet og sørlige deler av Trøndelag i august 2003 er det skapt tvil om dette prinsippet skal gjelde fullt ut. NVE har overfor berørte grunneiere signalisert at det muligens kan bli snakk om en 20-/80-pst. kostnadsdeling.
Kan statsråden bekrefte at det også etter denne flommen blir 100 pst. dekning av kostnadene?

Begrunnelse

Det haster med å få satt i gang sikringsarbeidene. Det skal blant annet gjøres arbeider ved en campingplass, og denne bør komme i drift igjen til campingsesongen starter. De berørte trenger avklaring om finansieringa før det tas endelig stilling til hvilke arbeider som skal gjennomføres.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: NVEs praksis ved oppryddings- og sikringsarbeider i forbindelse med store flommer er at krisetiltak som gjennomføres umiddelbart før, under og etter en flom finansieres 100 pst. av staten. Dette ble også gjort for flommen på Nordvestlandet og i Trøndelag i august 2003.

Når det gjelder permanente sikringstiltak, hvor det ikke er overhengende fare for mennesker, miljø og eiendom er praksis at disse finansieres på samme måte som ordinære tiltak. Dette innebærer at tiltaket finansieres med 80 pst. av staten og med 20 pst. fra en distriktsandel.

Ved en stor flom avdekkes ofte et behov for permanent sikring av området. Jeg mener det er riktig å prioritere slike tiltak, men finansieringen av sikringen må behandles på samme måte som andre permanente sikringstiltak. Hvis staten finansierer det etterfølgende permanente tiltaket 100 pst., vil dette kunne skape en skjevhet i forhold til prioriteringen og finansieringen av andre permanente sikringstiltak hvor det ikke har vært en stor flom i umiddelbar fortid.

Jeg kan ikke se at det er grunnlag for noen særordning for finansieringen av de permanente sikringstiltak som gjennomføres etter denne flommen. Finansieringen må derfor gjennomføres på den måten som er vanlig for slike tiltak. Det kan forøvrig opplyses at det er lagt til grunn at Oppdal kommune yter sin distriktsandel for de permanente tiltakene ved at NVE får rådighet over steinen som ble kjørt inn i Vinstra i forbindelse med krisetiltakene under flommen.