Skriftlig spørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:310 (2003-2004)
Innlevert: 28.01.2004
Sendt: 28.01.2004
Besvart: 03.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): Då Stortinget behandla fastlandsprosjektet Ålesund-Ellingsøy-Valderøy-Giske i Møre og Romsdal, (St.prp. nr. 95 (1984-85), var det ein føresetnad at det vart etablert rabattordningar på line med det som til kvar tid gjeld for ferjedrift i riksvegsamband. Ved dei to siste prisjusteringane, er honnørrabatten teken bort.
Vil statsråden sørgje for at honnørrabattordninga vert gjeninnført?

Begrunnelse

Ved fastlandssambandet mellom Ålesund og øyane utanfor, mellom anna Vigra flyplass, vert det for 17. året innkrevd bompengar basert på ferjetakstar, samt eit tillegg på inntil 40 pst. Innkrevinga skjer i samsvar med vedtak i St.prp. nr. 95 (1984-85), der det vart sett som vilkår at det vert etablert rabattordningar på lik line med det som til kvar tid gjeld for ferjedrift i riksvegsamband. Ved dei to siste prisjusteringane, er honnørrabattordninga teken bort. Dette er ikkje i tråd med St.prp. nr. 95 (1984-85).

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: I juni 1997 fastsatte Vegdirektoratet takstretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg. Disse retningslinjene bygger på de prinsipper som er nedfelt i St.meld. nr. 32 (1988-89) Om Norsk veg- og vegtrafikkplan 1990-93, St.meld. nr. 46 (1990-91) Om endring i rammebetingelser for bompengeprosjekter, jf. Innst. S. nr. 16 (1991-92) og St.meld. nr. 34 (1992-93) Om Norsk veg- og vegtrafikkplan 1994-97.

En målsetting med disse retningslinjene var at takstreglene skulle være mest mulig like for de ulike bompengeprosjektene i Norge. På denne bakgrunn ble derfor alle eksisterende prosjekt gjennomgått for å søke å tilpasse disse til de fastsatte takstretningslinjene. Denne gjennomgangen førte til justeringer av takst- og rabattordningene ved flere bompengeprosjekter.

Fra 1. juli 1999 ble dette nye takst- og rabattsystemet innført ved fastlandssambandet Ålesund-Ellingsøy-Valderøy-Giske-Godøy. Endringene innebar blant annet at det ikke lenger ble gitt honnørrabatt. Siden disse endringene er takstene på sambandet blitt regulert to ganger i henhold til konsumprisindeksen, uten at selve rabattsystemet er blitt endret.

Tatt i betraktning at det nå nærmer seg fem år siden endringene ble innført, og at dette er et bompengeprosjekt der inntektene ikke har vært som forutsatt, synes det etter min vurdering ikke rimelig å gå tilbake til det gamle rabattsystemet i den gjenværende delen av bompengeinnkrevingsperioden. En slik endring av takstene vil redusere inntektene til bompengeselskapet ytterligere.