Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:313 (2003-2004)
Innlevert: 28.01.2004
Sendt: 29.01.2004
Besvart: 05.02.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): På oppdrag fra Sosialdepartementet og Helsedepartementet overleverte sykehuset i Arendal våren 2003 en rapport til Sosial- og helsedirektoratet om tinnitus. Rapporten gir klar anbefaling om oppfølging og behandling av tinnituspasienter. For å etablere et fullgodt behandlingstilbud i hver helseregion er det nødvendig med bedre refusjonsordninger, et nasjonalt kompetansesenter samt en veileder i tinnitusbehandling.
Hvilke konkrete tiltak vil helseministeren iverksette for å sikre et fullgodt og likeverdig behandlingstilbud til tinnitusrammede?

Begrunnelse

Tinnitus er en subjektiv opplevelse av lyd uten at den faktiske lydkilden kan påvises. Kronisk og invalidiserende tinnitus er en lidelse som plager stadig flere. I økende grad rammer den også unge mennesker. Epidemiologiske undersøkelser fra en rekke land viser at 10-15 pst. av den voksne befolkning har øresus. Om lag 20 000 nordmenn er så hardt rammet av tinnitus at det hemmer sosial og yrkesmessig utfoldelse i vesentlig grad.
En undersøkelse fra 2002 dokumenterer at dagens offentlige behandlingstilbud til tinnitusrammede er sterkt mangelfullt.
Forskning omkring tinnitus er viet stor interesse i utlandet, og en rekke behandlingsmåter er utprøvd, og forkastet. Den eneste metodikken som kan dokumentere gode resultater er TRT-baserte behandlingsopplegg.
I forbindelse med en tinnituskonferanse i Oslo i september 2002, uttalte Helsedepartementet at det i hver helseregion må finnes kompetanse for å ivareta tinnitusbehandling (Aftenposten 27. september 2002).
Grunnkompetansen for å kunne utøve slik behandling finnes i dag ved flere norske sykehus. For å kunne gi et enhetlig og likeverdig behandlingstilbud i alle helseregioner, mangler det imidlertid tilpassede refusjonsordninger, et nasjonalt kompetansesenter som kan oppdatere kunnskap og betjene helseregionene samt en veileder for tinnitusbehandling.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Flere rapporter forankret i Regjeringens Handlingsplan for funksjonshemmede (1997-2001/02) har avdekket uoversiktlige og mangelfulle tilbud til landets tinnitusrammede (pasienter med betydelig øresusproblemer).

Rapporten "Utredning og behandling av pasienter med tinnitus i Norge" som ble fremlagt av Sørlandet sykehus Arendal i januar 2003, var et utredningsarbeid forankret i denne handlingsplanen. Denne utredningen har vært sendt på høring i regi av Sosial- og helsedirektoratet. Det er blitt lagt ned et grundig arbeid i høringsuttalelsene til denne rapporten. Utformingen av fremtidige tiltak må skje i lys av de tilbakemeldingene som gis i de ulike høringsuttalelsene, som bl.a. betoner lærings- og mestringsaspektet og ikke ensidig den medisinske/tekniske siden. I høringsuttalelsene blir det også pekt på at det er igangsatt en rekke tiltak rundt i landet (eksempelvis Lærings- og mestringssenteret i Namsos, Hørselssentralen i Molde, St. Olavs Hospital i Trondheim) som kan tilføre nyttig erfaringskunnskap når et helhetlig rehabiliteringstilbud til tinnitusrammede skal utvikles på landsbasis. Direktoratet vil vurdere om det er tilstrekkelig å bygge opp regionale kompetansesentra, eller om det også bør foreslås etablert et nasjonalt kompetansesenter for tinnitus.

I hver helseregion bør det finnes minst et lærings- og mestringssenter som har kompetanse til å gi tilbud til tinnitusrammede. Jeg vil videre arbeide for at det utarbeides en veileder eller retningslinjer for tinnitusbehandling, og at det etableres et kompetansehevingsprogram for behandling av tinnitus.

For utredning av pasienter med mistanke om tinnitus kan det, i tillegg til konsultasjonstakst, kreves takst for omfattende otonevrologisk utredning. I tillegg er taksten for pasientopplæring fra og med 2004 utvidet, slik at også denne er aktuell i forhold til opplæringstiltak rettet mot mestringsstrategier for pasienter med tinnitus.

Helsedepartementet la sammen med Sosialdepartementet i desember 2002 fram handlingsplanen "Et helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede". Planen inkluderer tiltak for tinnitusrammede, og skal gjennomføres i sin helhet i 2003 og 2004 av Sosial- og helsedirektoratet. De ulike helseregionene har iverksatt en rekke forskjellige tiltak i tråd med krav i styringsdokumentene for 2003 om utbygging av tilbud til disse pasientene ved lærings- og mestringssentrene.