Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:318 (2003-2004)
Innlevert: 29.01.2004
Sendt: 29.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Et av satsningsområdene til Regjeringen, er flere kvinner i Forsvaret. I St.meld. nr. 13 (2003-2004), viser det seg at kun 4 av totalt 72 stillinger ble besatt av kvinner.
Kan statsråden svare på om dette er i tråd med Regjeringens satsning på flere kvinner i Forsvaret?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: I perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2003 ble det tilsatt fem kvinner i lederstillinger i Forsvaret og i Forsvarsdepartementet. Jeg viser her til utnevnelsene i statsråd for denne perioden som er gjengitt på Arbeids- og administrasjonsdepartementets nettsider.

Av 72 stillinger var det 15 sivile stillinger. De øvrige var militære. Det var totalt ti kvinner som søkte på fem av de sivile stillingene. I fire av disse fem stillingene ble det tilsatt en kvinne. Til de 57 militære stillingene var det totalt kun to kvinnelige søkere, og en av dem fikk stillingen hun søkte.

Det er ennå et fåtall kvinner som i dag har en tilstrekkelig bakgrunn til å være aktuelle kandidater til de militære lederstillingene det her er snakk om. Det er her vår utfordring ligger, og det er denne utfordringen vi de siste årene har tatt på alvor. Vi ser allerede resultater av vårt målrettede arbeid med å øke antall kvinner på ulike nivå i organisasjonen. Forsvaret har gjennomført et systematisk rekrutteringsarbeid, noe som har gitt en økning i antall kvinnelige elever ved våre krigsskoler og ved stabsskolen. For de tre krigsskolene sett under et har det vært en økning i antall kvinner fra 28 i 2001 til 34 i 2003, med andre ord en økning på 21 pst. Samlet for høyere utdanning ved krigsskolene, stabsskolen og Forsvarets høgskole har det vært en økning fra 44 kvinner til 70 kvinner i samme periode, med andre ord en økning på 59 pst. Totalt sett var det en økning av både kvinner og menn ved skolene i denne perioden, slik at prosentandelen kvinner ikke har økt tilsvarende.

I tillegg har jeg i min periode som forsvarsminister utnevnt Norges første kvinnelige flaggkommandør, samt tilsatt Norges første kvinnelige bataljonssjef, kvinnelig sjef for en transportflyskvadron og kvinnelig sjef for den nyopprettede maritime helikopterskvadronen på Sola.

Forsvarsdepartementet har de siste årene arbeidet målrettet med å øke antall kvinner og kvinnelige ledere i Forsvaret. Vi har dessuten dokumentert at det gjennomsnittlig tar kortere tid for kvinner å stige i de militære gradene enn for menn. Eksempelvis tar det i gjennomsnitt 18 år for menn å oppnå kapteins grad, mens snittet for kvinner er 14 år. Når det gjelder majors grad er tallene 17,5 for kvinner og 21 år for menn. Disse tallene omfatter både befal med og uten krigsskole. Vi er på rett vei, og jeg er stolt over den utviklingen vi har hatt på dette området de siste årene.