Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:325 (2003-2004)
Innlevert: 30.01.2004
Sendt: 03.02.2004
Besvart: 09.02.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Hammerfest har politiet opplevd økt uro og voldsutøvelse ved utestedene etter oppstart av arbeidet på Melkøya. Dette synes forårsaket av at langt flere oppholder seg på utestedene som en konsekvens av økt folketall og høy aktivitet i anleggsperioden.
Vil statsråden ta initiativ til styrking av politiressursene i Hammerfest?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Henvendelsen fra stortingsrepresentant Ballo er forelagt Politidirektoratet og politimesteren i Vest-Finnmark. Etter politimesterens vurdering har anleggsarbeidet medført et merarbeid, men likevel ikke av et slikt omfang at dette pr. dags dato skaper noen bekymringsfull belastning for Hammerfest politistasjon.

Politidistriktets kriminalitetsanalyse har vist at Hammerfest over lang tid har registrert mer vold enn landsgjennomsnittet. Denne situasjon er forsterket i 2003.

Politimesteren opplyser imidlertid at så langt synes ikke anleggsarbeiderne på Melkøya å være registrert som gjerningspersoner i voldssaker, men heller som ofre. Anleggsarbeiderne er ved enkelte tilfeller bøtelagt for ordensforstyrrelser.

Det er likevel på det rene at en så omfattende utbygging som Snøhvit-utbyggingen er, vil stille politiet overfor ekstra utfordringer. For å møte blant annet disse utfordringene, har politimesteren foretatt interne omdisponeringer i politidistriktet for å styrke den operative tjenesten ved Hammerfest politistasjonen.

Politidirektoratet opprettet i 2003 et særskilt POP-prosjekt (problemorientert politiarbeid) i Vest-Finnmark politidistrikt. Prosjektet løper fortsatt. Bakgrunnen for prosjektet var nettopp å iverksette tiltak for å redusere volden i Hammerfest.

I forbindelse med prosjektet iverksatte politimesteren i samarbeid med Politidirektoratet en rekke tiltak mot utestedene i Hammerfest. Som virkemidler ble det lagt stor vekt på politiets synlighet gjennom målrettet patruljering, samt innføring av nulltoleranse i forhold til vold. Tidvis har Alta lensmannskontor avgitt ressurser i helgene for å styrke patruljeringen i Hammerfest.

Politimesteren har nylig tilskrevet samtlige kommuner og anmodet om å få en oversikt over skjenkekontrollvirksomheten og eventuelt hva den har avdekket.

Politimesteren opplyser at tiltak for å redusere voldskriminaliteten i Hammerfest blir gitt prioritet ved budsjettfordelingen i 2004. Når det gjelder ressursdisponeringen i Vest-Finnmark politidistrikt sett under ett, vil det bli foretatt en total gjennomgang av denne i lys av de endringer som gjøres opp mot den lokale oppfølgingen av Politireform 2000 for å se om det bør foretas en omfordeling av stillinger internt i politidistriktet. I forhold til denne gjennomgangen gir Politidirektoratet uttrykk for tillit til at politimesteren sikrer en god polititjeneste i Hammerfest i tiden fremover.

Politidirektoratet følger utviklingen i politidistriktet nøye. Direktoratet forventer at politimesteren opprettholder de voldsforebyggende tiltak som allerede er etablert og styrker disse i tiden fremover. Dette er også spørsmål som følges tett opp i den løpende dialog mellom Politidirektoratet og politimesteren.