Skriftlig spørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:91 (1997-98)
Innlevert: 20.02.1998
Sendt: 23.02.1998
Besvart: 27.02.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "I brev av 3. april 1997 har Tomi A/S Skole- og Kompetansesenter i Trondheim søkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om adgang til utdanningsstøtte i Statens Lånekasse for elever som tar ettårig påbygningsår innen reiselivsfag til tidligere godkjent ettårig utdanning innen reiselivsfag ved skolen.Når vil departementets avgjørelse på søknaden foreligge?"

Begrunnelse

Tidligere elever og ulike bedrifter har overfor skolen uttrykt ønske om et ettårig påbygningsår til dette ettertraktede studiet som skolen er alene om å tilby i regionen. På denne bakgrunn har skolen utviklet et ettårig påbygningsår i nært samarbeid med aktuelle bransjeorganisasjoner. I påbygningsåret er bl.a. vektlagt utvidet opplæring innen IT-fag, språkopplæring, jus for reiselivsvirksomhet og bransjerettet fordypning med innlagte ekskursjoner og en større øvingsoppgave.
Det er uttrykt sterk interesse for et slikt påbygningsår, og skolen ønsker å kunne tilby utdanningen så snart som mulig. Helt avgjørende for å kunne komme i gang, er imidlertid at elevene får adgang til å søke utdanningsstøtte i Statens Lånekasse.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Søknaden fra Tomi A/S om støtterett i Statens lånekasse for utdanning for elever som tar ett-årig påbygningsår innen reiselivsfag, reiser vanskelige spørsmål som det har tatt tid å utrede. Departementet tar sikte på å gi skolen svar innen kort tid.