Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:338 (2003-2004)
Innlevert: 04.02.2004
Sendt: 05.02.2004
Besvart: 17.02.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV): Kan fiskeriministeren redegjøre for hvor mange heltidsfiskere, her definert som en hver manntallsført fisker som ikke innehar andre lønnsinntekter enn dem de mottar som fartøyeiere i kystflåten, som i dag utelukkende innehar gruppe II rettigheter, hvilke tiltak vil fiskeriministeren iverksette for å sikre disse heltidsfiskerne kvotegrunnlag på lik linje med øvrige heltidsfiskere, og vil statsråden vurdere evaluering og justering av kriteriene for opprykk?

Begrunnelse

Adgangsbegrensningen i fisket etter hyse og sei nord for 62ºN ble iverksatt f.o.m. 1. januar 2003. Det ble i den forbindelse søkt gjennomført en opprydding i inndelingen mellom rettighetsgruppene gruppe I og gruppe II som skulle sikre at de mest aktive fartøyene ble samlet i en felles adgangsbegrenset gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei. Som et resultat av dette ble ca. 300 fartøy f.o.m. reguleringsåret 2003 overflyttet fra gruppe II til gruppe I, og disse fikk dermed fulle kvoterettigheter i fisket etter torsk hyse og sei nord for 62ºN. Hvem som fikk opprykk ble avgjort på bakgrunn av fastsatte fangstkriterier.
Det har vært en uttalt målsetting at denne prosessen skulle bidra til å sikre helårsfiskerne i kystflåten og den mest aktive delen av flåtegruppen. Det vises i den forbindelse bl.a. til uttalelser fra fiskeriministeren i Fiskeribladet 11. januar 2002, i Fiskaren 1. mars 2002 og 22. april 2002.
En hver manntallsført fisker som ikke innehar andre lønnsinntekter enn dem de mottar som mannskap eller fartøyeiere i kystfiskeflåten, må etter min mening forstås å være helårsfisker i kystflåten. Det har blitt pekt på at målsettingen om å sikre helårsfiskerne ikke i tilstrekkelig grad er blitt oppfylt gjennom de kriteriene som ble fastsatt for opprykk til gruppe I. Blant annet vises det til at helårsfiskere som har basert sin drift på et tilnærmet rent torskefiske, utelukkes fra å få fulle kvoterettigheter i torskefisket dersom de ikke samtidig har fisket minst 50 pst. sei eller hyse.
Jeg er kjent med at Norges Kystfiskarlag i brev av 24. juni, 28. mai, 2. april og 9. oktober 2003 har bedt Fiskeridepartementet redegjøre blant annet for i hvilken grad fiskerimyndighetene gjennom opprykksrunden har sikret at alle heltidsfiskere nå er samlet i gruppe I med fulle rettigheter. Videre er det spurt om hvilke tiltak departementet vil iverksette for å sikre eventuelle gjenværende fiskere i gruppe II kvotegrunnlag på lik linje med øvrige heltidsfiskere.
Jeg er også kjent med at Fiskeridepartementet i brev av 21. oktober 2003 har avvist Norges Kystfiskarlags henvendelse ut fra følgende begrunnelse: "Norges Kystfiskarlags definisjon av en helårsfisker avviker fra kriteriene som etter denne høringen er satt i adgangsbegrensningen av fisket etter sei og hyse. Fiskeridepartementet anser at å utrede spørsmål knyttet til enkelte av høringsinstansenes definisjoner ikke er relevant for forvaltningen av det regelverket som er fastsatt."
I svar på spørsmål fra undertegnede datert 7. oktober 2003 sier fiskeriministeren videre: "Videre må det bemerkes at det ikke er intensjonen at alle norske helårsfiskere skal ha adgang til denne gruppen, ettersom det er driftsgrunnlag for fiske også på andre arter."
En nærliggende konklusjon er ut fra dette at helårsfiskere som ikke har driftsgrunnlag på andre arter eller har mulighet til å drifte etter disse andre arter bl.a. som følge av lukking av fiskeri, må sikres rettigheter i gruppe I.
På denne bakgrunn ber jeg om svar på de innledende spørsmålene.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Jeg viser til ovennevnte spørsmål fra stortingsrepresentant Åsa Elvik angående heltidsfiskere i gruppe II i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62ºN. I spørsmålet blir jeg bedt om å redegjøre for hvor mange heltidsfiskere, definert som en hver manntallsført fisker som ikke innehar andre lønnsinntekter enn dem de mottar som fartøyeiere i kystflåten, som i dag utelukkende innehar gruppe II rettigheter. Jeg blir videre bedt om å redegjøre for hvilke tiltak jeg vil iverksette for å sikre disse heltidsfiskerne kvotegrunnlag på lik linje med øvrige heltidsfiskere, samt å tilkjennegi om jeg vurderer å evaluere og justere kriteriene for opprykk fra gruppe II til gruppe I.

Den 9. februar 2004 var det i underkant av 7 000 fartøy i gruppe II. Gruppe II er her definert ved at fartøyet er under 28 meter største lengde, er ført i merkeregisteret, og ikke innehar gruppe I adgang i fisket etter torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskap nord for 62ºN.

Av de ca. 7 000 fartøyene i gruppe II er 3 115 fartøy eid av fisker som er manntallsført på blad B i fiskermanntallet (Se tabell 1). For å bli opptatt på blad B kreves at vedkommende i kommende manntallår antas å få minst 20 ukers full beskjeftigelse i fiske eller fangst, det kreves ikke at de 20 uker skal være sammenhengende sysselsetting, og en inntekt av fiske eller fangst tilsvarende folketrygdens grunnbeløp.

Av disse 3 115 fartøyene som er eid av fisker som er manntallsført på blad B i fiskermanntallet er det 1 270 fartøy som har levert torsk i 2003. 555 av disse fartøyene har i 2003 levert mer enn 5 tonn torsk nord for 62ºN, mens 287 av disse fartøyene har i 2003 levert mer enn 10 tonn torsk nord for 62ºN (Se tabell 2, 3 og 4).

I spørsmålet blir jeg bedt om å redegjøre for hvor mange heltidsfiskere, definert som en hver manntallsført fisker som ikke innehar andre lønnsinntekter enn dem de mottar som fartøyeiere i kystflåten, som i dag utelukkende innehar gruppe II rettigheter.

Definisjonen av en heltidsfisker som er gitt i spørsmålet innebærer at en heltidsfisker ikke kan inneha andre lønnsinntekter enn den han eller hun mottar som fartøyeier. Definisjonen utelukker at vedkommende fisker kan motta inntekt som lottaker på annet fartøy, det være seg fra annet kystfartøy eller annet havfiskefartøy.

For å kunne gi et eksakt svar på hvor mange fartøyeiere i gruppe II som oppfyller kravene i denne definisjonen må den enkeltes ligningsdokumenter gjennomgås for å finne ut om vedkommende i tillegg til å ha drevet eget fartøy har rodd fiske med andre.

Jeg finner det ikke hensiktsmessig å foreta en slik gjennomgang. En slik gjennomgang vil være svært arbeidskrevende, både for fiskerimyndighetene og for ligningsmyndighetene. Jeg vil videre uttrykke undring over at fartøyeiere i gruppe II som tar hyre hos andre i tillegg til å drive sitt eget fartøy skal vurderes annerledes enn de som utelukkende har inntekt fra eget fartøy i gruppe II. Fra fiskerimyndighetenes side har det aldri vært aktuelt å motvirke at en fartøyeier i gruppe II er mannskap på annet fartøy.

Som jeg viste til i mitt brev av 6. oktober 2003 er fiskeressursene begrenset, og det er derfor nødvendig å begrense deltakelsen i fisket for å sikre at de som gis adgang til de deltakerregulerte fiskeriene også skal hente ut et tilstrekkelig utkomme av sitt arbeid.

Siden ikke alle kan gis adgang i de deltakerregulerte fiskeriene er det viktig å opprettholde den åpne adgangen til å fiske. Denne åpne adgangen er spesiell for Norge. I land det er naturlig å sammenligne seg med er kystfisket permanent lukket. For å opprettholde den åpne adgangen til fisket, men samtidig sikre fartøyene i den adgangsbegrensede gruppen helårsdrift og stabile inntekter, må vi sette av faste kvoteandeler til de ulike gruppene.

Faste andeler til den enkelte gruppe gir ikke stabile inntekter dersom det slippes inn flere fartøy i gruppen. Slippes flere fartøy inn i gruppe I vil kvotegrunnlaget til det enkelte fartøy bli svekket, siden fordelingen mellom de enkelte gruppene ligger fast.

Opprettelsen av en ny gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskap nord for 62ºN er et resultat av at fisket etter sei og hyse ble adgangsbegrenset. Den nye gruppe I omfatter alle fartøy som hadde adgang til å delta i den tidligere torsk gruppe I og over 300 fartøy fra den tidligere torsk gruppe II. Etableringen av en ny gruppe I innebærer en omfattende nyrekruttering av fartøy og fiskere inn i det deltakerregulerte kystfisket etter torskefisk.

Ved fastsettelsen av vilkår for deltakelse i den nye gruppe I har Fiskeridepartementet lagt til grunn innspill fra både forvaltningsledd, fiskarorganisasjoner og lokale myndigheter. Gjeldende regelverk er således et resultat av en bred og grundig høring. Jeg vurderer derfor ikke å justere vilkårene for deltakelse i gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskap nord for 62ºN.

Vedlegg til svar:

Vedlegg:

1. Tabell 1: Antall fartøy under 28 meter største lengde, som er ført i merkeregisteret, og ikke innehar gruppe I adgang i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62ºN

2. Tabell 2: Antall fartøy i tabell 1 som har landet torsk fisket nord for 62ºN i 2003

3. Tabell 3: Antall fartøy i tabell 1 som har landet mer enn 5 tonn torsk fisket nord for 62ºN i 2003

4. Tabell 4: Antall fartøy i tabell 1 som har landet mer enn 10 tonn torsk fisket nord for 62ºN i 2003

Tabell 1: Antall fartøy under 28 meter største lengde, som er ført i merkeregisteret, og ikke innehar gruppe I adgang i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62ºN

0-10 meter 10-15 meter 15-21 meter 21-28 meter Totalt

Finnmark 264 31 3 5 303

Troms 390 32 5 3 430

Nordland 528 63 23 9 623

Nord-Trøndelag 82 15 2 0 99

Sør-Trøndelag 71 33 1 3 108

Møre og Romsdal 208 71 10 12 301

Sogn og Fjordane 129 68 12 11 220

Hordaland 222 105 10 8 345

Rogaland 126 90 17 12 245

Vest-Agder 109 35 12 6 162

Aust-Agder 60 21 4 2 87

Telemark 25 17 1 1 44

Vestfold 29 24 0 0 53

Buskerud 3 1 0 0 4

Akershus 10 3 0 0 13

Oslo 3 1 0 0 4

Østfold 36 34 3 1 74

2295 644 103 73 3115Tabell 2: Antall fartøy i tabell 1 som har landet torsk fisket nord for 62ºN i 2003

0-10 meter 10-15 meter 15-21 meter 21-28 meter Totalt

Finnmark 160 21 2 1 184

Troms 275 27 2 0 304

Nordland 307 43 10 3 363

Nord-Trøndelag 49 12 2 0 63

Sør-Trøndelag 47 21 0 1 69

Møre og Romsdal 129 51 2 2 184

Sogn og Fjordane 27 25 2 0 54

Hordaland 5 14 0 2 21

Rogaland 1 13 0 0 14

Vest-Agder 3 5 0 0 8

Aust-Agder 1 0 0 0 1

Telemark 1 0 0 0 1

Vestfold 0 0 0 0 0

Buskerud 0 0 0 0 0

Akershus 0 0 0 0 0

Oslo 1 0 0 0 1

Østfold 1 2 0 0 3

1007 234 20 9 1270

Tabell 3: Antall fartøy i tabell 1 som har landet mer enn 5 tonn torsk fisket nord for 62ºN i 2003

0-10 meter 10-15 meter 15-21 meter 21-28 meter Totalt

Finnmark 83 14 1 1 99

Troms 84 21 2 0 107

Nordland 126 33 8 3 170

Nord-Trøndelag 16 8 2 0 26

Sør-Trøndelag 16 15 0 1 32

Møre og Romsdal 32 30 2 2 66

Sogn og Fjordane 1 14 1 0 16

Hordaland 4 11 0 2 17

Rogaland 1 11 0 0 12

Vest-Agder 3 3 0 0 6

Aust-Agder 1 0 0 0 1

Telemark 1 0 0 0 1

Vestfold 0 0 0 0 0

Buskerud 0 0 0 0 0

Akershus 0 0 0 0 0

Oslo 0 0 0 0 0

Østfold 1 1 0 0 2

369 161 16 9 555

Tabell 4: Antall fartøy i tabell 1 som har landet mer enn 10 tonn torsk fisket nord for 62ºN i 2003

0-10 meter 10-15 meter 15-21 meter 21-28 meter Totalt

Finnmark 37 11 1 0 49

Troms 29 17 2 0 48

Nordland 50 27 7 3 87

Nord-Trøndelag 7 5 2 0 14

Sør-Trøndelag 9 12 0 1 22

Møre og Romsdal 5 18 2 2 27

Sogn og Fjordane 1 9 1 0 11

Hordaland 4 10 0 2 16

Rogaland 1 4 0 0 5

Vest-Agder 3 2 0 0 5

Aust-Agder 1 0 0 0 1

Telemark 1 0 0 0 1

Vestfold 0 0 0 0 0

Buskerud 0 0 0 0 0

Akershus 0 0 0 0 0

Oslo 0 0 0 0 0

Østfold 1 0 0 0 1

149 115 15 8 287