Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:96 (1997-98)
Innlevert: 24.02.1998
Sendt: 24.02.1998
Besvart: 03.03.1998 av kulturminister Anne Enger

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): "Tønsberg kommune søkte våren 1997 om forsøksmidler til etablering og videreutvikling av Karlsvika naturskole, med tilrettelagte aktiviteter for flere målgrupper. I brev av 11.2.97 får søkerne beskjed fra departementet at en ikke disponerer særskilte midler til denne type støttetiltak, og at det derfor ikke er grunnlag for noe nytt møte med søkerne. Er statsråden villig til å vurdere henvendelsen fra Norsk Leirskoleforening og Tønsberg kommune på nytt?"

Begrunnelse

For å utvikle naturglede hos barn og ungdom er det på nordisk plan enighet om å legge til rette for naturskoler for skoler og organisasjoner i nærmiljøet. I Sverige og Danmark er det i løpet av ganske få år blitt utviklet til sammen nærmere 150 slike skoler. Ca. halvparten av naturskolene i Danmark er, etter vedtak om ordninger i Folketinget, blitt etablert ved hjelp av tippemidler.
Norsk Leirskole-forening, som ser på naturskolene som et verdifullt supplement til den norske leirskole-virksomheten, ønsker også et forsøk velkommen. Blant annet fordi en gjennom et forsøk vil få muligheter til å videreutvikle pedagogiske metoder som kan brukes både av leirskolene og naturskolene. Søknaden blir stilet til Kulturdepartementet fordi det dreier seg om friluftsliv og fordi naturskolene retter seg mot flere målgrupper og alderskategorier enn skoleelver. Den forrige politiske ledelse i departement sa seg villig til å vurdere søknaden i forhold til forsøksmidler.
Jeg regner med at også den nye kulturministeren ser betydningen av de ideelle målsettinger som naturskolene har, og betydningen av at flest mulig barn og ungdom tilbys tilrettelagte aktiviteter i natur. I et samfunn som utvikler seg i retning av flere og flere innendørsaktiviteter, vil naturskolene slik sett representere en verdifull motvekt. Mange snakker for tida varmt om relasjonene barn, natur og miljø. Naturskolene og leirskolene er et konkret virkemiddel i en slik sammenheng.

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Jeg viser til oversendelse av spørsmål fra stortingsrepresentant Torstein Rudihagen.

Karlsvika naturskole er et friluftsområde som Tønsberg kommune ønsker å utvikle videre ved å bygge et hus på området. Departementet vurderte prosjektet "Karlsvika naturskole" i relasjon til den ordinære spillemiddel-ordningen. Vi gikk gjennom den innsendte programskissen. Av den framgikk det at Tønsberg kommune har finansiert det nye bygget, mens det ikke var midler (1 mill kroner) til utearealet. Utearealet dreier seg om omlegging av vei, parkeringsplass og tekniske anlegg. Alt dette elementer som ikke er stønadsberettiget av spillemidlene.

Prosjektet er såpass mye på siden av det spillemidlene er ment å dekke (idrettsformål), at departementet ikke fant å kunne imøtekomme søknaden med ekstraordinære midler.

Vårt svarbrev til Norsk Leirskoleforening gikk 11. desember 1997, og jeg finner ikke at det er framkommet nye momenter som skulle tilsi en endring i vårt standpunkt.