Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:354 (2003-2004)
Innlevert: 06.02.2004
Sendt: 09.02.2004
Besvart: 17.02.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): En ungdom som nettopp er ferdig med militærtjenesten blir avvist av Aetat som berettiget til dagpenger når han er arbeidssøkende på grunn av at han på fritida ønsker å lese for å forbedre to karakterer.
Hva vil statstråden gjøre for å justere regelverket slik at arbeidsledige kan forbedre sine muligheter til utdanning og arbeid mens de er arbeidssøkende og eventuelt får dagpenger?

Begrunnelse

Den arbeidsledige ungdommen er 19 år og nettopp ferdig med militærtjenesten. Han står uten arbeid og tar derfor kontakt med Aetat for å kunne få arbeid, eventuelt dagpenger. Samtidig ønsker han å lese på fritiden for å forbedre sine karakterer i matematikk og fysikk slik at han kan komme inn på ingeniørutdanning ved Høgskolen i Gjøvik.
Situasjonen for denne ungdommen er at han ikke får noen offentlig hjelp med lån eller stipend i Statens lånekasse. Når han da også blir avvist av Aetat som reell arbeidssøkende med rett til dagpenger, blir det svært vanskelig. Etter undertegnedes mening bør det være større fleksibilitet i forholdet arbeid og utdanning, spesielt når dette med unntak av eventuelle eksamensdager foregår på fritiden.
Etter det undertegnede er kjent med, vil også en hovedforsørger som mister arbeidet sitt mens han/hun har studiepermisjon måtte avbryte studiene for å bli reell arbeidssøker. Slike bestemmelser vil måtte virke hemmende både for eldre og yngre når det gjelder å ta videre utdanning/forbedre sin egen situasjon for utdanning og arbeid.
I dette tilfellet må det kunne sies at vedkommende ungdom er reell arbeidssøkende når han bare skal lese på fritiden.
Hvis han ikke får arbeid bør det ikke være slik at eventuelle dagpenger til livsopphold regnes som studiefinansiering når utdanningen skjer på fritiden. Det bør vel også være slik at ungdom som for eksempel kommer rett fra militærtjeneste må være å regne som reell arbeidssøkende med muligheter til å forbedre sine muligheter til utdanning og arbeid i denne fasen av livet sitt.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Retten til dagpenger under utdanning er regulert i folketrygdloven § 4-6 første ledd. Hovedregelen er at de som er under utdanning eller opplæring ikke har rett til dagpenger.

Begrunnelsen for det er at de ikke anses som reelle arbeidssøkere eller disponible for arbeidsmarkedet så lenge de er under utdanning, jf. folketrygdloven § 4-5. Utdanning er også uforenlig med rett til dagpenger fordi det vil stride mot intensjonen med dagpengeordningen å finansiere ordinær utdanning med dagpenger. Det vil dessuten føre til en urimelig forskjellsbehandling mellom personer som finansierer utdanningen med dagpenger, og personer som må finansiere utdanningen ved lån eller med egne midler.

Enkelte unntak fra hovedregelen er opplistet i loven og videre presisert i dagpengeforskriften. Det er for eksempel mulig å kombinere utdanning med dagpenger dersom utdanningen eksplisitt er lagt opp som utdanning på kveldstid og dagpengemottakeren følger undervisningen. Utdanningen må la seg forene med arbeid på fulltid. For at utdanningen skal anses forenlig med fulltids arbeid, må utdanningen videre ha redusert studieprogresjonen med minst 50 pst. i forhold til tilsvarende utdanning på dagtid med normal studieprogresjon.

Arbeidssøkere som leser til eksamen som privatister uten å følge undervisning i det hele tatt, har heller ikke rett til dagpenger. De følger ikke et konkret undervisningstilbud utenfor normal arbeidstid, og kan derfor ikke godkjennes som studenter på kveldstid. Selv om utdanningen i praksis kan la seg kombinere med arbeid på heltid, så er den likevel etter dagens regelverk ikke nødvendigvis forenlig med rett til dagpenger.

Jeg er enig i at dette i enkelte tilfeller kan virke urimelig. Jeg har derfor satt i gang et arbeid med å vurdere om det kan utvikles noe større fleksibilitet mellom dagpenger og utdanning på enkelte områder. Fordi det samtidig er viktig å holde fast på de prinsipielle utgangspunktene er arbeidet komplisert og ennå ikke helt fullført.