Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:357 (2003-2004)
Innlevert: 06.02.2004
Sendt: 09.02.2004
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 17.02.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): I Budsjett-innst. S. nr. 2 (2003-2004) sier komiteens flertall i en merknad at de ber kulturrådet se på muligheten å støtte tiltaket Flyt’ Gjøa. Det er søkt om midler fra Norsk kulturråd til et maritimt kulturhus i forbindelse med Flyt’ Gjøa i Fredrikstad. Dette gjøres i tett samarbeid med Fredrikstad museum og ideen er å ta med de besøkende i en vandring gjennom norske båtbyggertradisjoner.
Hva vil statsråden gjøre for å følge opp komiteens flertallsmerknad?

Begrunnelse

Komiteen ser dette som et spennende prosjekt i et fylke som mottar svært lite statelig støtte til kulturtiltak i forhold til befolkningstallet.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Spørsmålet er overført fra samferdselsministeren.

I endelig tildelingsbrev av 19. desember 2003 til Norsk kulturråd, har Kultur- og kirkedepartementet redegjort for avgitte merknader fra Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité under Norsk kulturråds virkeområde for 2004. Norsk kulturråd er ved dette gjort oppmerksom på komiteens merknad om Flyt’ Gjøa under Kap. 320 Allmenne kulturformål post 50 Norsk kulturfond.

Norsk kulturråd opplyser at det har mottatt to søknader fra prosjektet Flyt’ Gjøa i Fredrikstad om tilskudd på henholdsvis 1 mill. kr til et maritimt kulturhus og 4 mill. kr til rekonstruksjon av Gjøa samt til utstilling og dokumentasjon. Søknadene vil bli underlagt vanlig prosedyre for søknader til Norsk kulturfond i 2004.

Kulturrådet har opplyset at søknaden først blir forberedt av Kulturrådets administrasjon og deretter blir lagt fram og behandlet i de aktuelle faglige utvalg. Søknaden om støtte til rekonstruksjon, utstilling og dokumentasjon blir lagt fram i møtet 3. mars i Faglig utvalg for kulturvern, mens byggeprosjektet blir lagt fram i møtet 4. mars i Faglig utvalg for kulturbygg. Etter behandling i de respektive fagutvalg vil søknadene bli lagt fram på rådsmøtet 18.-19. mars 2004.