Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:364 (2003-2004)
Innlevert: 10.02.2004
Sendt: 10.02.2004
Besvart: 18.02.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Direktoratet for naturforvaltning sitt vedtak om å overprøve både fylkesmann og fylkeskommune i Sogn og Fjordane og nekte fornyet dispensasjon for taretråling i sjøfuglreservat utenom hekketiden, vil svekke ressurstilgangen betydelig og medføre svært alvorlige konsekvenser for tarenæringen og alginatproduksjonen.
Vil miljøvernministeren gjennomgå denne saken på nytt, skjære gjennom byråkratiet, og sørge for at denne viktige næringen får stabil og forutsigbar tilgang på råstoff?

Begrunnelse

Ifølge oppslag i Haugesunds Avis 7. februar ville både fylkesmannen og fylkeskommunen i Sogn og Fjordane gi selskapet FMC BioPolymer fornyet dispensasjon til å tråle etter tare i ni sjøfuglreservater utenom hekketiden i inneværende høstingsår. Etter klage fra Norges Miljøvernforbund har Direktoratet for naturforvaltning overprøvd vedtaket og sagt nei til fortsatt taretråling.
Resultatet av dette blir at alginatfabrikken på Vormedal i Karmøy kommune mister opptil 20 000 tonn råstoff i år, tare som kunne gitt foredlet produkt til en eksportverdi av 40 mill. kr. Denne ressurssvikten kommer i tillegg til et nylig innført forbud på Jæren som medførte at bedriften mistet om lag 5 000 tonn råstoff.
Med disse nye begrensningene mister bedriften FMC BioPolymer om lag en sjettepart av den totale årlige råstofftilgangen, noe som kan få konsekvenser både for arbeidsplasser og verdiskaping.
Det er grunn til å minne om at man har høstet tare gjennom mange år langs kysten uten at dette har medført uløselige problemer.
Taren vokser opp igjen i løpet av få år, der det har foregått høsting. Det er også grunn til å minne om at denne næringen medfører en betydelig verdiskaping langs kysten, og at bedriften på Vormedal er helt i verdenstoppen når det gjelder alginatproduksjon.
Vedtaket fra DN i denne sak kan umulig være basert på annet enn en symbolsk miljøpolitikk i stedet for realitetene i saken. Det må fortsatt være mulig å finne en fornuftig balanse mellom vern og bruk i kystsonen. Dette forhåpentligvis uten at man går til slike drastiske tiltak som man her har gjort, og setter næringsliv og arbeidsplasser i fare på et så svakt grunnlag.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: FMC BioPolymer søkte i brev av 11. november 2003 om dispensasjon for å drive taretråling innenfor ni sjøfuglreservater i Sogn og Fjordane. Søknaden gjelder høsting i tarehøstefelt C for taretrålingsperioden 1. september 2003 - 31. august 2004. De ni sjøfuglreservatene er: Flatholmen, Frøyskjera, Vengane, Indre-Ånnøy, Ytterøyane, Kvalsteinane, Gulholmen, Smelvær, Kvitingane.

Forvaltningsmyndigheten for sjøfuglreservatene kan med hjemmel i verneforskriften punkt VIII gjøre unntak fra vernebestemmelsene i særlige tilfeller når det ikke er i strid med verneformålet. Forvaltningen av verneforskriftene er tillagt fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gav i vedtak av 3. desember 2003 dispensasjon fra verneforskriftene. Dispensasjonen innebærer at taretråling kan gjennomføres i de ni sjøfuglreservatene utenom månedene april, mai, juni og juli.

Fylkesmannens vedtak ble påklaget av Norges Miljøvernforbund ved brev av 15. desember 2003.

Direktoratet for naturforvaltning avgjorde klagen ved brev av 30. januar 2004. Direktoratet tok klagen til følge og omgjorde dermed fylkesmannens vedtak av 3. desember 2003 slik at det ikke gis dispensasjon for taretråling i de ni sjøfuglreservatene.

I 2001 foretok direktoratet en gjennomgang av praksisen med dispensasjoner til taretråling i sjøfuglreservater i Sogn og Fjordane. Etter dette har direktoratet ved avgjørelse av klager omgjort vedtak fattet av fylkesmannen i Sogn og Fjordane som gir dispensasjon til taretråling i sjøfuglreservater.

Et viktig moment i forbindelse med tidligere gitte dispensasjoner har vært hensynet til å avhjelpe tarenæringens behov for råstoff i en overgangsperiode i påvente av fiskerimyndighetenes ferdigstilling av en forvaltningsplan for tare. Arbeidet med forvaltningsplanen for tare har tatt lenger tid enn opprinnelig forventet.

Miljøverndepartementet har nå fått forsikringer fra Fiskeridepartementet om at forvaltningsplanen for tare skal være ferdigstilt innen 1. september i år.

Miljøverndepartementet har merket seg fylkesmannens drøfting av forholdet til verneverdiene i de ni sjøfuglreservatene, som indikerer at den omsøkte taretrålingen i 2003-2004 ikke vil komme i konflikt med hensynet til viktige verneverdier.

Departementet har med utgangspunkt i denne situasjonen bedt direktoratet vurdere saken på nytt. Departementet har også bedt om at saken får en rask behandling.