Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:367 (2003-2004)
Innlevert: 11.02.2004
Sendt: 12.02.2004
Besvart: 18.02.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvilke økonomiske konsekvenser det vil bli av en sammenslåing av INVEST-kommunene, Inderøy, Verran og Steinkjer, og hva om man hadde tatt med Snåsa og Namdalseid?

Begrunnelse

Siden statsråden er for sammenslåing av kommuner vil det være interessant å se hvilken økonomisk gevinst eller tap det vil si for en slik sammenslåing både av INVEST-kommunene, og hvilke økonomiske konsekvenser det vil bli om man tar med Snåsa og Namdalseid i en egen utredning.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Uavhengig av hvilke sammenslutningsalternativer en legger til grunn for beregning av økonomiske konsekvenser vil en sammenslutning ikke medføre vesentlige endringer i kommunenes samlede inntekter gjennom rammeoverføringer.

De sammensluttede kommunene vil få et større trekk i utgiftsutjevningen når de slår seg sammen som følge av utformingen av basistilskuddet. I tillegg vil de sammensluttede kommunene ev. miste regionaltilskudd som de var berettiget til som selvstendige kommuner.

Disse to faktorer kompenseres i inntektssystemet ved hjelp av et inndelingstilskudd. Inndelingstilskudd gis for å unngå at sammenslutninger fører til en nedgang i rammeoverføringer. Inndelingstilskuddet skal prisjusteres hvert år, og gis i 10 år. Deretter nedtrappes tilskuddet gradvis over 5 år for å unngå brå inntektsnedgang.

Det må tas forbehold om utslagene på bosettingskriteriene (beregnet reisetid, avstand til sonesenter og avstand til nærmeste nabokrets) som følge av en sammenslutning. Det er, uten en nærmere analyse, ikke mulig å si om endringene på disse kriteriene fører til en vekst eller en nedgang i de frie inntekter.

Fra 2004 er det også innført et urbanitetskriterium i inntektssystemet for kommuner. Dette kriteriet fører, isolert sett, til en vekst i de frie inntekter når kommuner slutter seg sammen.

Når det gjelder mer konkrete utredninger av økonomiske konsekvenser av de to sammenslutningsalternativene stortingsrepresentanten Sandberg refererer til, kan jeg vise til at Kommunal- og regionaldepartementet og Kommunenes Sentralforbund nå setter i gang et prosjekt som innebærer at alle kommunene gjennom regionale prosesser og utredninger skal vurdere endringer i kommunestrukturen. Prosjektet ledes av Kommunenes Sentralforbund.

Departementet går inn med 8 mill. kr som skal finansiere utredninger av fordeler og ulemper ved ulike inndelingsalternativer. I en slik utredning vil det blant annet være naturlig å vurdere konsekvensene av en inndelingsendring for finansiering av tjenesteproduksjonen. I denne sammenheng kan en, dersom det er ønskelig lokalt, ev. gjøre mer konkrete vurderinger av de økonomiske konsekvensene av en sammenslutning av bare INVEST-kommunene og ev. INVEST-kommunene, Snåsa og Namdalseid.