Skriftlig spørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:369 (2003-2004)
Innlevert: 11.02.2004
Sendt: 12.02.2004
Besvart: 18.02.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): Stortinget har i juni 2003 inngått et bredt forlik om barnehagepolitikken, jf. Innst. S. nr. 250 (2002-2003). Innføring av makspris trinn 1 skal innføres 1. mai 2004 og trinn 2 skal innføres 1. august 2005. Barnehagereformen skal gjelde alle barnehager, både offentlige og private.
Hva vil statsråden gjøre for at makspris også kan oppnås i sjukehusbarnehagene?

Begrunnelse

I juni 2003 inngikk Stortinget et bredt forlik om barnehagepolitikken. I Innst. S. nr. 250 (2002-2003) ble de viktigste målene og virkemidlene i barnehagepolitikken fastslått. Fra 1. mai 2004 skal det innføres regler for maksimalpris og departementet skal utarbeide forskrifter i forbindelse med dette. Trinn 2 i maksimalprisen skal innføres fra 1. august 2005. I Innst. S. nr. 250 (2002-2003) heter det at ved innføring av makspris fra 1. mai 2004 vil det innenfor det samlede offentlige tilskuddet på om lag 80 pst. være behov for en buffer innenfor fylkesmannens skjønnsramme for kommunesektoren for å utjevne forskjeller mellom kommuner. I Budsjett-innst. S. nr. 2 (2003-2004) viser komiteen til at departementet foreslår å videreføre differensierte statstilskuddssatser for private og kommunale barnehager for å bidra til likebehandling. For å nå Stortingets vedtak om makspris, er det en forutsetning at det gis et offentlig tilskudd på om lag 80 pst. Sjukehusbarnehagene får statsstøtte som kommunale barnehager. Mange helseforetak har fått store innsparingskrav og reduserer sine tilskudd til sjukehusbarnehagene. Dette fører til økt foreldrebetaling, og er dermed i strid med Stortingets vedtak om innføring av makspris fra 1. mai 2004. Som generalforsamling for helseforetaka har helseministeren det overordna ansvaret for sjukehusbarnehagene.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Innledningsvis vil jeg nevne at sykehusene i mange år har tilbudt et kvalitativt godt og rimelig barnehagetilbud til sine ansatte, selv om det den senere tid er registrert enkeltstående tilfeller av økninger i oppholdsbetalingen. Videre er jeg kjent med at som et ledd i oppfølgingen av barnehageforliket er det nå på høring utkast til forskrift om foreldrebetaling i barnehager, jf. barnehageloven § 15a Foreldrebetaling. Av utkastet går det fram at maksimalprisen settes til 2 750 kr pr. måned. Forskriften skal iverksettes fra 1. mai 2004. Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for å følge opp lover og forskrifter. Jeg har full tillit til at de regionale foretakene også vil følge opp de nye reglene når det gjelder maksimalpriser i barnehager.