Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:375 (2003-2004)
Innlevert: 12.02.2004
Sendt: 13.02.2004
Besvart: 20.02.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): ECRI anbefaler at norske myndigheter setter i gang undersøkelser for å identifisere mulige mønster av diskriminering eller ufordelaktige situasjoner for minoritetsgrupper i rettsvesenet.
Hvilke tiltak vil justisministeren sette i verk for å følge opp ECRIs anbefaling?

Begrunnelse

I fjorårets rapport fra Europarådets European Commission against Racism and Intolerance kommenteres flere problemområder innenfor justissektoren. Rapporten kommer også med en rekke anbefalinger i form av ulike tiltak og endringer i lovverket. Det har generelt sett vært lite oppmerksomhet og debatt om rapporten og dens innhold.
Diskriminering av mennesker med minoritetsbakgrunn er stadig til debatt, men det er gjennomført lite forskning i Norge når det gjelder mennesker med minoritetsbakgrunn og deres møte med rettsvesen og politi.
Likhet for lov og rett er grunnleggende rettsprinsipper i Norge. Det er derfor alvorlig at ECRI mener at den som ikke er hvit og som stilles for retten, kan oppleve forskjellsbehandling med hensyn til straffeutmåling samt fordomsfulle bemerkninger og holdninger i retten. Det er avgjørende å bringe på det rene hvilken form for diskriminering som måtte finnes i rettsvesenet for å kunne bekjempe denne form for diskriminering.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Generelt vil jeg bemerke at etter at ECRIs andre rapport om Norge ble offentliggjort i desember 1999, har Justisdepartementet arbeidet aktivt med tiltak for å bedre mange av de forholdene som rapporten omtaler. I Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006) står Justisdepartementet som ene- eller delansvarlig for mer enn 1/3 av tiltakene. Disse tiltakene går på flere aspekter; fra tillitskapende tiltak for politiet, rekruttering av flere personer med minoritetsbakgrunn til politiet og kriminalomsorgen, tiltak for å sikre påtalemyndighetenes spisskompetanse i forhold til saksfeltet og økt bruk av kursing for dommere m.m.

ECRIs tredje rapport om Norge ble offentliggjort 27. januar 2004. Jeg vil sørge for anbefalingene fra ECRI i denne rapporten, som i den forrige, blir omhyggelig vurdert og fulgt opp med konkrete tiltak der dette vurderes som nødvendig. Jeg vil imidlertid påpeke at de problemstillingene som ECRI ber oss ta fatt i er komplekse, og krever målrettet arbeid over tid. Jeg er opptatt av de forholdene som ECRI omtaler, og vil fortsatt prioritere arbeidet mot rasisme og diskriminering innen justissektoren.

Under punkt 26 anbefaler ECRI at norske myndigheter iverksetter forskning for å identifisere mulig diskriminering eller situasjoner hvor minoritetsgrupper stiller svakere enn andre i rettssystemet. Der det er hensiktsmessig bør denne forskningen også ivareta kjønnsperspektivet.

Forholdet mellom politiet og personer/grupper med etnisk minoritetsbakgrunn ble omtalt i St.meld. nr. 46 (2003-2004) Kvitteringar frå politiet ved visitasjon og annan kontroll. I meldingen foreslås det å sette av midler til forskning om forholdet mellom politiet og etniske minoriteter. Man avventer Stortingets beslutning i saken. I mellomtiden har Politidirektoratet satt i gang et kvalitativt forskningsprosjekt på området, som er planlagt å gå over to år. Justisdepartementet har, i påvente av Stortingets beslutning, satt av midler i 2004 til oppstart av forskning på området.