Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:380 (2003-2004)
Innlevert: 12.02.2004
Sendt: 13.02.2004
Besvart: 18.02.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): I en tale på National Defence University 11. februar i år, snakket USAs president George W. Bush om spredning av masseødeleggelsesvåpen. I denne talen berørte presidenten opprettelsen av "The Proliferation Security Initiative", arbeidsoppgavene, og deltakerlandene i dette samarbeidet, herunder Norge. Presidenten tok videre til orde for å utvide dette samarbeidet med flere land, og også tilføre flere arbeidsoppgaver.
Hva er det Norge har forpliktet seg til å bidra med, og hvilke folkerettslige avgrensninger ligger til grunn?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: I lys av vårt sterke engasjement i ikke-spredningsarbeidet og i kampen mot internasjonal terrorisme, har vi funnet det naturlig å knytte oss til det nye initiativet for å motvirke spredning av masseødeleggelsesvåpen, "Proliferation Security Initiative" (PSI).

Gjennom å slutte seg til PSI-prinsippene som ble vedtatt i Paris 4. september 2003 har Norge uttrykt vilje til, innenfor rammen av nasjonalt lovverk og folkeretten, å iverksette effektive tiltak og tilføre tilstrekkelige ressurser for å avskjære overføring eller transport av masseødeleggelsesvåpen og tilhørende teknologi i spredningsøyemed. Dette kan innebære bording/ransaking av eget lands fartøy, samt av andre lands fartøy. Likeledes kan det innebære at vi på anmodning gir annet land tillatelse til bording av fartøy under norsk flagg. Når det gjelder luftfart vil vi kunne kreve at fly i transitt over vårt territorium lander for inspeksjon og ransakelse, eller nekte et fly transittrettigheter dersom det foreligger mistanke om spredningsvirksomhet.

Videre har vi forpliktet oss til å arbeide for å få innført prosedyrer for rask utveksling av relevant informasjon ved mistanke om spredningsaktiviteter, bidra til koordinering av innsatsen til de deltakende land, samt å styrke relevant nasjonalt og internasjonalt regelverket på dette området.

PSIs prinsipperklæring presiserer at samarbeidet skal skje innenfor folkerettens rammer, noe vi fra norsk side hele tiden har understreket som en forutsetning for deltakelse. Vi vil med andre ord ikke iverksette konkrete tiltak i henhold til PSI-prinsippene dersom tiltakene etter vår vurdering ikke er fullt ut i samsvar med våre folkerettsforpliktelser.

PSI-samarbeidet representerer en styrket samordning og gjennomføring av internasjonale og nasjonale tiltak som vi allerede er forpliktet til som part i internasjonale avtaler og gjennom vår deltakelse i det multilaterale samarbeidet om ikke-spredning. Ikke minst som en stor skipsfartsnasjon er det naturlig at Norge deltar aktivt i denne delen av de internasjonale bestrebelsene på å hindre at masseødeleggelsesvåpen kommer på gale hender.