Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:410 (2003-2004)
Innlevert: 20.02.2004
Sendt: 20.02.2004
Besvart: 27.02.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Vil fiskeriministeren bidra til at Møre og Romsdal får tildelt nokre av dei ikkje-tildelte konsesjonane for oppdrett av laks og aure?

Begrunnelse

Møre og Romsdal er eit fylke med heilt ideelle forhold for oppdrett av laks og aure. Ved siste tildelingsrunde vart berre 5 av 50 konsesjonar tildelt Møre og Romsdal. I fylket er det svært stor interesse for, og konkurranse om, konsesjonane. Ingen har så langt trekt i tvil kompetansen og forretningskunnskapen i fylket på dette området.
Framtida for norsk oppdrett av laks og aure er heilt avhengig av at vi har best mulig konkurransekraft i forhold til andre produsentland. Dyktige produsentar i Møre og Romsdal tar utfordringa dersom dei får høve til det.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Eg syner til spørsmål frå stortingsrepresentant Petter Løvik, dagsett 19. februar 2004, om eg vil medverke til at Møre og Romsdal blir tildelt nokre av dei ikkje-tildelte konsesjonane for oppdrett av laks og aure frå konsesjonsrunden hausten 2003.

Eg forstår at Møre og Romsdal ynskjer fleire konsesjonar (se fotnote), med det gjer òg andre aktørar i andre fylke langs kysten.

I konsesjonsrunden hausten 2003 vart 60 konsesjonar mot vederlag lyste ut med denne fordelinga:

- 10 konsesjonar til Finnmark

- 7 konsesjonar til Troms

- 9 konsesjonar til Nordland

- 10 konsesjonar til trøndelagsfylka

- 5 konsesjonar til Møre og Romsdal

- 13 konsesjonar til Sogn og Fjordane samt Hordaland

- 6 konsesjonar til Rogaland og Skagerrak-kysten.

Til no er alle konsesjonane tildelte, med unnatak av dei 10 konsesjonane i Finnmark. Desse konsesjonane vart fyrste gongen lyste ut i 2002 i lag med 30 andre konsesjonar etter føringar gitt av Stortinget og føresetnader sett av Fiskeridepartementet i 2001. Den fylkesvise fordelinga var ein av føresetnadene ved tildelingane.

Dei 10 konsesjonane til finnmark var ikkje tildelte sjølv om det opphavleg hadde meldt seg søkjarar hausten 2002. I samband med tildelingane i 2003 vart det difor vedteke at dei 10 konsesjonane skulle takast med i ei ny utlysing, og at konsesjonane framleis skulle verte øyremerkte Finnmark. Det gjekk såleis òg klart fram av tildelingsforskrifta at ikkje-tildelte konsesjonar kunne lysast ut på ny utan same regionale fordeling, men at dette ikkje gjaldt Finnmarks-konsesjonane.

Sjølv om konsesjonane framleis ikkje er tildelte og ei eventuell tildeling av desse førebels er utsett, står føresetnaden om at konsesjonane skal lokaliserast i Finnmark framleis ved lag.

Fotnote:

Ved årsskiftet 2002-2003 var det registrert 863 konsesjonar for oppdrett av laks og aure i Noreg. Talet inkluderar konsesjonar i ferskvatn og saltvatn, men ikkje konsesjonane frå 2003-tildelinga. Av disse var 97 konsesjonar eller om lag 11 pst. av konsesjonane lokaliserte i Møre og Romsdal fylke.