Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:416 (2003-2004)
Innlevert: 20.02.2004
Sendt: 23.02.2004
Besvart: 01.03.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at offentlige og private barneverninstitusjoner blir likebehandlet i kvalitetskontroller av Statens barnevern og familievern?

Begrunnelse

I magasinet "Fontene" som utgis av fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, utgave nr. 1/2004, er det et intervju med direktør Ann-Marit Sæbønes i Statens barnevern og familievern. I intervjuet sier hun at "private institusjoner skal gjennom en ny kontraktsmessig vurdering, for å sikre at tjenestene holder mål".
Plassering av barn på institusjon er i seg selv et meget alvorlig inngrep i den enkeltes liv. Derfor er det av aller største viktighet at samfunnet kvalitetssikrer slike institusjoner. Fremskrittspartiet har foreslått et fritt og uavhengig barnevernstilsyn som kan utføre slik kvalitetssikring. Dette har ikke fått tilslutning. Derfor er det nå slik at det er det nye Statens barnevern og familievern som må foreta kvalitetssikring.
Det statlige barnevernet skal samtidig som det inngår kontrakter med private institusjoner også drive barneverninstitusjoner. Når både de private og offentlige institusjonene skal godkjennes (etter ny forskrift før 1. juli d.å.), er det helt avgjørende at det stilles de samme krav, og at det er de samme "sanksjonsmuligheter" for de institusjoner som ikke oppfyller kravene, uavhengig av om institusjonene er private eller offentlige.
Det er ikke helt tydelig hvilke "sanksjonsmuligheter" Statens barnevern og familievern har i forhold til offentlige institusjoner som ikke godkjennes, i forhold til en privat institusjon som mister kontrakten.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Ett av målene med den statlige overtakelsen av de tidligere fylkeskommunale barnevernoppgavene er å sikre et kvalitativt bedre institusjonstilbud i hele landet. For å nå dette målet må det bl.a. stilles strengere krav til institusjonene, både når det gjelder materiell standard og faglig innhold. Med hjemmel i barnevernloven § 5-10 har departementet fastsatt Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner (27. oktober 2003 nr. 1282). Forskriften trådte i kraft 1. januar 2004 og gjelder både de statlige, de kommunale og de private barneverninstitusjonene. Dette innebærer at det stilles like strenge kvalitetskrav til de statlige institusjonene som til de private institusjonene.

Godkjenningsordningen for private og kommunale institusjoner, jf. barnevernloven § 5-8 og forskrift gitt med hjemmel i denne bestemmelsen, skal sikre at private og kommunale institusjoner ikke tas i bruk før den enkelte institusjon er undergitt en tilsvarende kvalitetskontroll som de statlige institusjonene.

Det er Statens barnevern og familievern regionalt som skal godkjenne private og kommunale barneverninstitusjoner og som skal kvalitetssikre de statlige institusjonene i egen region. Private og kommunale institusjoner som ikke blir godkjent kan påklage de regionale myndighetenes eventuelle avslag på søknad om godkjenning til Statens barnevern og familievern sentralt.

Statens barnevern og familievern regionalt har også et ansvar for å føre etterfølgende kontroll med at institusjonene, både de statlige, de private og de kommunale, oppfyller de vilkårene som gjelder, herunder kvalitetskravforskriften.

I tillegg til det ansvaret Statens barnevern og familievern har, har fylkesmannen et tilsynsansvar for institusjonene, jf. barnevernloven § 2-3 tredje ledd c og § 5-7 samt Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjon for omsorg og behandling (11. desember 2003 nr. 1564). Det fremgår av regelverket om tilsyn at fylkesmannen som tilsynsmyndighet kan gi pålegg om retting av mangler og om nedleggelse av driften. Fylkesmannen har samme myndighet overfor statlige institusjoner som overfor private og kommunale institusjoner.