Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:422 (2003-2004)
Innlevert: 23.02.2004
Sendt: 24.02.2004
Besvart: 26.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Hvordan vurderer statsråden ledelsen og styret i Statoil sin håndtering av fusjonssamtalene mellom Statoil og Hydro?

Begrunnelse

Det er gjennom mediene, og gjennom egen pressemelding fra Statoil, blitt kjent at det har foregått en prosess mellom ledelsen av henholdsvis Statoil og Hydro med sikte på å vurdere en mulig fusjon mellom selskapene. Det har også framkommet at staten som dominerende eier i Statoil og majoritetseier i Hydro, ikke var orientert om denne prosessen.
Statoil er Norges største petroleumsselskap, og har en nøkkelrolle i utvinningen av olje og gass i Nordsjøen. Hydro er også viktig på dette området, i tillegg til andre forretningsområder. Til sammen representerer disse selskapene betydelige verdier i det norske samfunn generelt og for staten spesielt. Det er av stor betydning for nasjonen å sikre disse verdiene for framtida.
Stortinget understreket i behandlingen av eierskapsmeldinga (Innst. S. nr. 264 (2001-2002)) betydningen av at det statlige eierskapet blir håndtert godt. En forutsetning for det er at staten som eier har en oppfatning om de strategiske veivalgene for selskapet. At vi i denne sammenhengen snakker om to selskaper som har fått rettigheter til å forvalte store deler av den norske nasjonalformuen, gjør dette enda viktigere. Til tross for dette har Statoil med en statlig eierandel på over 80 pst. innleder fusjonssamtaler med Hydro med en statlig eierandel på over 40 pst., uten at eier var orientert og gitt sin tilslutning til at slike samtaler kunne finne sted.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Statoil og Hydro sendte ut pressemeldinger tirsdag 9. februar der det ble orientert om at det har vært ført sonderende samtaler på ledelsesnivå mellom de to selskapene. Jeg ble gjort kjent med dette samme dag. Jeg var altså ikke orientert om samtalene på forhånd.

Jeg forutsetter naturligvis at dette var samtaler av uforpliktende karakter. Jeg legger videre til grunn at selskaper som Statoil og Hydro kontinuerlig vurderer sine strategier og forretningsmessige muligheter. Jeg har imidlertid understreket overfor Statoils styreleder at jeg som representant for den dominerende eier i selskapet forutsetter å bli informert om samtaler og prosesser i saker av så stor viktighet.

Jeg registrerer at samtalene nå er avsluttet. Et eventuelt nærmere samarbeid mellom de to selskapene er i dag derfor et hypotetisk spørsmål.