Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:425 (2003-2004)
Innlevert: 24.02.2004
Sendt: 25.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Forskningsstiftelsen Fafo offentliggjorde nylig en rapport om levekårsproblemer for innsatte i norske fengsler. Rapporten viser blant annet at fire av ti lever under fattigdomsgrensa og en tredjedel av de innsatte var bostedsløse. Denne gruppen må klart kunne defineres som spesielt vanskeligstilte, med et klart behov for stabilitet og bolig når soning er sluttført.
Hvilke tiltak vil Regjeringen konkret foreslå for å sikre at bostedsløse innsatte kommer ut etter endt soning til et godt boligtilbud?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Problemstillingen som representanten Holmås tar opp er viktig og noe vi har vært opptatt av. Jeg har nylig lagt fram St.meld. nr. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken. I denne foreslår jeg en ambisiøs strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Strategien tar utgangspunkt i konkrete resultatmål som vi ønsker å nå innen utgangen av 2007. Ett av disse resultatmålene er at ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengselsopphold. I meldingen erkjenner vi at det er behov for å framskaffe mer kunnskap om hva som faktisk skjer ved løslatelse. Det er behov for å sette i gang en undersøkelse om dette. Dette betyr ikke at vi skal vente på en slik undersøkelse før vi kan sette i gang med enkelte tiltak. Fafo sin undersøkelse gir oss noe mer kunnskap som vi allerede nå kan arbeide videre med.

Allerede før boligmeldingen er behandlet i Stortinget har vi igangsatt arbeid for å følge opp strategien som vi foreslår. Det har allerede vært avholdt møte mellom Kommunal- og regionaldepartementet, Sosialdepartementet, Helsedepartementet og Justis- og politidepartementet. I boligmeldingen foreslår Regjeringen at disse fire departementene skal koordinere gjennomføringen av strategien. Vi håper vi allerede tidlig i høst blant annet vil kunne presentere mer konkrete tiltak som skal bidra til å styrke den innsats som gjøres for å sikre at innsatte ikke havner i midlertidige løsninger som hospits ved endt soning.

Jeg kan trekke fram at vi i boligmeldingen presenterer tiltak som skal bidra til at samarbeidet mellom namsmyndighet og kommunene styrkes slik at vi kan forebygge og få ned antallet utkastelser. Et bedre samarbeid mellom ulike etater og forvaltningsnivå vil også være viktig ved løslatelse fra fengsel. Det er behov for gjennomtenkte tiltak som ivaretar helheten.