Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:437 (2003-2004)
Innlevert: 25.02.2004
Sendt: 26.02.2004
Besvart: 05.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det vises til at departementet har sagt opp avtalen vedrørende sikkerhetsopplæringen for fiskere og sjøfolk i Troms. Sikkerhetsopplæringen har fungert svært godt, noe som statistikken tydelig viser med at antall omkomne har gått betydelig ned de siste 10 årene.
Hvordan har statsråden tenkt at man skal kompensere for bortfallet av denne for fiskerne viktige ordning, og er dette i tråd med den politikk som Regjeringen utformet i Sem-erklæringen?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Sjøfartsdirektoratet har i forskrift av 10. februar 1989 gitt forskrifter om obligatorisk sikkerhetsopplæring for fiskere, som omfatter et grunnleggende sikkerhetskurs og repetisjonskurs. Det er ikke forskriftsfestet at opplæringen skal være gratis. Uavhengig av statsstøtte må fiskere gjennomføre sikkerhetsopplæring. Etter det departementet kjenner til, må andre yrkesgrupper selv dekke kostnadene ved tilsvarende kursing. Dette gjelder for eksempel innen oljesektoren.

Saldert budsjett for 2003 var på 16,627 mill. kr. I statsbudsjettet for 2004 foreslo Regjeringen å bevilge 3,758 mill. kr. I budsjettavtalen med Arbeiderpartiet ble bevilgningen økt til 6,758 mill. kr. Dette innebærer at statstilskuddet til sikkerhetsopplæring for fiskere er redusert med i underkant av 10 mill. kr fra 2003 til 2004.