Skriftlig spørsmål fra Per Erik Monsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:440 (2003-2004)
Innlevert: 26.02.2004
Sendt: 27.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Per Erik Monsen (FrP)

Spørsmål

Per Erik Monsen (FrP): Et likeverdig velferdstilbud er viktig for befolkningen i hele landet og utjevning av skatteinntektene er et middel for å oppnå denne målsettingen. Mandatet til inntektssystemutvalget synes å støtte opp under en bestemt modell for inntektsutjevning, nemlig den kompliserte modell som er foreslått i høringsdokumentet knyttet til tilbakeføring av andel av selskapsskatt til kommunene.
Er statsråden enig i dette?

Begrunnelse

Skiftende regjeringer har hatt som målsetting at inntektssystemet skal sette kommunene økonomisk i stand til å gi innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud uansett hvor i landet man bor. Det er godt dokumentert at inntektsnivået i kommunene forklarer forskjeller i tjenestetilbudet. Inntektssystemutvalgets mandat bør derfor reflektere målsettingen.
Det kan gjøres ved følgende tilføyelse til mandatet:

"Ved gjennomgangen av inntektsutjevningen skal utvalget vurdere hvilken betydning inntektsutjevningen har for å sikre grunnlaget for et likeverdig kommunalt tjenestetilbud uavhengig av hvor en bor i landet. Utvalget skal dessuten komme med forslag til utforming av en modell for inntektsutjevning som er enkel å forstå og som er et redskap for kommunenes økonomistyring for å beregne de økonomiske konsekvensene av endrede skatteinntekter både lokalt og samlet for Kommune-Norge."

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Inntektssystemutvalgets mandat punkt 3 b) Inntektsutjevningen ser slik ut:

Gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet utjevnes kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter. Det bes om en gjennomgang av inntektsutjevningen i systemet ut fra utjevningshensyn og målsettingen om en god insentivstruktur for næringsutvikling. Gjennomgangen av inntektssiden må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med å tilbakeføre en andel av selskapskatten til kommunene.

Mandatet reflekterer to målsettinger. Utjevningshensynet skal på den ene side ivareta hensynet til et likeverdig tjenestetilbud. På den annen side kan inntektsutjevningen svekke kommunenes insentiver til å drive næringsutvikling. Inntektssystemutvalget er bedt om å se disse sidene i sammenheng.

Utformingen av inntektsutjevningen vil også være påvirket av hvilket skattegrunnlag som ligger til grunn for utjevningen og hvor store inntektsforskjellene er før utjevning. Derfor er utvalget bedt om å se inntektsutjevningen i sammenheng med arbeidet med å tilbakeføre en andel av selskapsskatten til kommunene.

Det vises også til mandatets punkt 2:

Utvalget skal foreta en bred faglig gjennomgang av fordelingsmekanismene i finansieringssystemet med sikte på å komme fram til et mest mulig enkelt og rettferdig system. I sin innstilling bes utvalget komme med ett eller flere forslag til et nytt system. Et av forslagene må ha en utforming som er betydelig enklere enn utformingen av dagens system. Det skal beregnes virkninger av forslagene på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, inklusive utslag for grupper av kommuner.

Det er her lagt til rette for at inntektssystemutvalget også skal kunne foreslå utformingen av inntektsutjevningen med sikte på å komme frem til et mest mulig enkelt og rettferdig system.

Dermed bør de forhold som her påpekes allerede være ivaretatt i utvalgets mandat.