Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:444 (2003-2004)
Innlevert: 26.02.2004
Sendt: 27.02.2004
Besvart: 08.03.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil miljøvernministeren nå ta ansvar og gripe inn overfor Direktoratet for naturforvaltning (DN), slik at tarenæringen og alginatproduksjonen blir sikret stabil og forutsigbar tilgang på råstoff ved at kompromissforslaget som er godkjent av fylkesmannen i Sogn og Fjordane, blir lagt til grunn?

Begrunnelse

Miljøvernministeren ble i skriftlig spørsmål nr. 364 av 10. februar i år bedt om å skjære gjennom byråkratiet og gjennomgå saken på nytt for at tarenæringen og alginatproduksjonen skulle få stabil og forutsigbar tilgang på råstoff.
Bakgrunnen for spørsmålet var at DN hadde overprøvd vedtak fra Sogn og Fjordane om dispensasjon til fortsatt taretråling i sjøfuglreservater utenom hekketiden i inneværende høstingsår.
Et slikt vedtak medfører at alginatfabrikken til FMC BioPolymer på Vormedal mister opptil 20 000 tonn råstoff i år, noe som får alvorlige konsekvenser for bedriftens arbeidsplasser og verdiskaping.
I svaret fra statsråden gis det inntrykk av at man har skjønt alvoret i situasjonen, og har derfor bedt direktoratet vurdere saken på nytt samt bedt om at saken får en rask behandling.
Direktoratet har nå vurdert saken på nytt og åpnet fire av feltene. Dette er imidlertid til svært liten hjelp da disse felt samlet maksimalt vil gi 3 000-4 000 tonn av de totalt 20 000 tonn en er utestengt fra. Direktoratet har overhodet ikke tatt hensyn til det regionale kompromissforslag som er undertegnet av fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
Det ser dessverre fortsatt ut til at det er viktigere å føre en symbolsk miljøpolitikk enn å få til en bedre balanse mellom vern og bruk i kystsonen. Slike drastiske tiltak setter både verdiskaping og arbeidsplasser i fare på et veldig svakt grunnlag.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Jeg viser også til mitt brev av 17. februar 2004, som var svar på skriftlig spørsmål nr. 364.

FMC BioPolymer AS søkte høsten 2003 om dispensasjon til å drive taretråling innenfor ni sjøfuglreservater i Sogn og Fjordane i sesongen 2003-2004. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gav i desember i fjor dispensasjon fra forbudet mot taretråling, men Direktoratet for naturforvaltning omgjorde vedtaket.

Det har tidligere vært gitt dispensasjoner til å drive taretråling i sjøfuglreservater i Sogn og Fjordane. Et viktig moment har vært hensynet til å avhjelpe tarenæringens behov for råstoff i en overgangsperiode i påvente av fiskerimyndighetenes ferdigstilling av en forvaltningsplan for tare. Dette arbeidet har tatt lengre tid enn opprinnelig forventet, men Fiskeridepartementet sier nå at forvaltningsplanen for tare skal være ferdigstilt innen 1. september i år. Dermed kan situasjonen med taretråling i sjøfuglreservater i Sogn og Fjordane få en helhetlig avklaring.

Med bakgrunn i dette har Miljøverndepartementet i dag omgjort Direktoratet for naturforvaltnings vedtak, og det kan nå drives taretråling i alle de ni reservatene som tarenæringen søkte om for 2003 og 2004. Jeg har i den forbindelse lagt avgjørende vekt på hensynet til tarenæringens behov for råstoff i inneværende taretrålingssesong, og dermed å sikre viktige arbeidsplasser på Vestlandet.

Dispensasjonen fra forbudet mot taretråling gjelder frem til og med 31. august 2004 med unntak for perioden med ferdselsforbud 1. april-31. juli. Jeg presiserer at det med dette vedtaket ikke er tatt stilling til om det skal åpnes for taretråling i de ni naturreservatene senere, da dette må vurderes helhetlig i tilknytning til arbeidet med forvaltningsplan for tare.