Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:445 (2003-2004)
Innlevert: 27.02.2004
Sendt: 27.02.2004
Besvart: 05.03.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Hva er grunnen til at Olje- og energidepartementet har valgt å ikke holde de berørte kommunene orientert når det er gitt evigvarende konsesjoner til Statkraft i Tokke/Vinje-vassdraget?

Begrunnelse

Olje- og energidepartementet har gitt Statkraft evigvarende konsesjoner på kraftverkene blant annet i Tokke og Vinje. Dette skal ha skjedd uten at de berørte kommunene er varslet. Kommunene har dermed ikke fått anledning til å uttale seg om saken før departementet gjorde sitt første vedtak. Det er kommet sterke reaksjoner på departementets handlemåte i denne saken. En klage ble likevel avvist i statsråd.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Statkraft SF søkte i 2002 om endring av vilkår i tillatelser gitt ved kronprinsregentens res. av 8. februar 1957, kgl.res. 17. juni 1960 og kgl.res. 26. juni 1964 for statsregulering av Tokke/Vinje.

Søknaden gjaldt omgjøring av vilkåret i reguleringskonsesjonene fra tidsbegrenset til ubegrenset tid. Reguleringsbestemmelsene for Tokke/Vinje-konsesjonene var tidsbegrenset og løp ut i 2017. Dette betyr at det kunne fastsettes nye vilkår for fornyet konsesjon i 2017. Det foreligger ikke hjemmel i vilkårene for hjemfall av reguleringsanleggene.

Alle søknader om slik omgjøring etter at Stortinget behandlet den første saken i 1988 har blitt tatt til følge. Forut for stortingsbehandlingen uttalte for øvrig regjeringsadvokaten at dersom søkeren oppfylte de krav loven stiller, måtte det være klart at ny konsesjon kunne gis på ubegrenset tid.

Grunnlaget for søknaden var at Statkraft SF oppfyller lovens krav om offentlig eierskap for å få tidsubegrenset reguleringskonsesjon. En forutsetning for å kunne endre vilkåret er at kraften nyttes til alminnelig kraftforsyning, og at hensynet til allmenne interesser ikke taler mot.

Olje- og energidepartementet fant at begge disse vilkårene i loven var oppfylt for Statkraft SFs vedkommende, og konsesjonene ble derfor endret til å gjelde på ubegrenset tid.

Kommunene påklaget departementets vedtak. Jeg hadde deretter et møte med de berørte ordførerne der jeg orienterte om prosessen og departementets praksis i slike omgjøringssaker.

Olje- og energidepartementet har hatt en rekke saker de senere år som gjelder omgjøring av vilkåret om tidsbegrenset konsesjon. Ingen av sakene har vært sendt på høring til distriktet ettersom vurderingskriteriet i loven kun går på hvorvidt selskapet oppfyller kravet om det er offentlig i lovens forstand, dvs. eid med mer enn 2/3 av kommuner, fylkeskommuner eller staten. Etter møte med ordførerne i denne saken har jeg imidlertid besluttet å sende alle fremtidige omgjøringssaker til orientering til de berørte kommuner.

Klagen fra kommunene ble behandlet av Kongen i statsråd før siste årsskifte. Klagen ble ikke tatt til følge, og departementets vedtak ble stadfestet. Kommunenes advokat ble orientert i brev umiddelbart over nyttår.

Jeg finner grunn til å fremheve at departementets vedtak ikke innebærer noen innskrenkning i adgangen til å revidere tidligere gitte konsesjoner. Dette innebærer at konsesjonene kan revideres 50 år etter konsesjonstidspunktet, dvs. i 2007. Revisjon av konsesjonsvilkårene kan bl.a. ta opp uheldige miljømessige konsekvenser av reguleringen. Omgjøringen får heller ingen konsekvenser for fastsettelsen av konsesjonsavgifter og avståelse av konsesjonskraft.