Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:456 (2003-2004)
Innlevert: 02.03.2004
Sendt: 03.03.2004
Besvart: 12.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Gir retningslinjene adgang til at skolen kan pålegge eleven å kjøpe datautstyr som kan integreres i kommunens datasystem, kan kommunen tilby eleven å kjøpe slikt utstyr gjennom sin egen dataavdeling; hvis dagens retningslinjer ikke er tilstrekkelig klare på disse punktene, vil statsråden sørge for at regelverket klargjøres?

Begrunnelse

Etter omleggingen av ordningen med datautstyr for elever med spesielle behov, hvor elevene gis et tilskudd og selv skal kjøpe datamaskin med programvare, kan det oppstå et problem med integrering av datautstyret i skolens/kommunens datasystem.
I retningslinjene fra Rikstrygdeverket om tilskuddsordningen på datautstyr heter det bl.a. at "Brukeren kan selv velge hvor datautstyret kjøpes, så lenge forhandleren tilbyr 4-årige avtaler på service/support og forsikring".
Videre heter det om skolens ansvar at "Skolen har dessuten ansvar for å integrere elevens skolemaskin i skolens nettverk. Dette innebærer at det i søknaden må spesifiseres hvilket operativsystem og programvare (til tekstbehandling) som eleven trenger. [...] Formålet er å sikre at maskinen som kjøpes er kompatibel med skolens nettverk".
I mange kommuner brukes programvare som er eldre enn den som kan kjøpes på markedet og hvor maskiner med siste programvare ikke vil være kompatibel med skolens/kommunens datasystem.
I slike tilfelle kan det oppstå motsetning mellom elevens rett til å velge forhandler og skolens plikt til å integrere datamaskinen i skolens nettverk.
Dette kan løses ved at skolen/kommunen tilbyr eleven å kjøpe datautstyret fra kommunen med kompatibel programvare. Selv om dette i praksis bør kunne la seg løses gjennom god kommunikasjon mellom skolen, elevene og foreldrene, kan det oppstå tvil om skolen kan kreve at eleven kjøper utstyret i kommunene, hvis det ikke er mulig å få kjøpt kompatibel programvare hos andre leverandører.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Spørsmål om tolkning og eventuelle behov for presiseringer av Rikstrygdeverkets retningslinjer må rettes til sosialministeren. Jeg vil likevel tilføye følgende:

Retten til tilpasset opplæring og spesialundervisning er regulert i opplæringsloven §§ 1-2 og 5-1. Det er kommunen som er ansvarlig for eventuelle kostnader i forbindelse med tilretteleggingen eller spesialundervisningen. Unntak frå denne hovedregelen gjelder for finansiering av en del tekniske hjelpemidler som finansieres av folketrygden. Kommunen skal gi alle elever et forsvarlig opplæringstilbud - også de elevene som fyller kriteriene for stønad fra folketrygden.

Opplæringslovgivningen fastsetter ikke krav om at kommunene har et datasystem som kan integrere alle typer datamaskiner og programvarer. Dersom kompatibel maskin og/eller programvare kun kan skaffes gjennom et kjøp av kommunen, mener jeg at eleven ikke kan velge en annen forhandler. En forutsetning er at kommunen kan tilby eleven et utstyr som, sammen med eventuelle andre tiltak, sikrer han/henne et forsvarlig opplæringstilbud. Jeg viser til at formålet med ordningen er et eleven tar et hjelpemiddel som er nødvendig, hensiktsmessig og gratis.

I likhet med representanten Hansen mener jeg at dette i praksis lar seg løse gjennom en god kommunikasjon mellom skolen, eleven og de foresatte.