Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:459 (2003-2004)
Innlevert: 03.03.2004
Sendt: 03.03.2004
Besvart: 09.03.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Hvilken policy mener statsråden det er riktig for Statnett å anvende ved nye kontroversielle linjefremføringer?

Begrunnelse

Fremføring av kraftledninger medfører ofte kraftige protester fra enkeltpersoner, kommuner og interesseorganisasjoner. Særlig er kravet om å få nye linjer lagt i kabel, sterkt. Dette er også et økende krav i boligfelt hvor kraftledninger ligger veldig nært. Det kan synes som om Statnett legger mest vekt på kostnadene knyttet til linjefremføring.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Bygging og drift av kraftledninger/kabler krever konsesjon etter energiloven. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er konsesjonsmyndighet med Olje- og energidepartementet (OED) som klageinstans. NVEs konsesjonsbehandling knytter seg normalt til anlegg i regional- og sentralnettet.

Elektriske anlegg over en viss størrelse skal konsekvensutredes etter plan- og bygningsloven. NVE anmoder konsesjonæren i den enkelte sak om å utrede alternative kraftledningstraseer eller bruk av kabel dersom det er faglig grunnlag for det. OED kan også ved eventuell klagebehandling be om utredning av nye løsninger.

Som en oppfølging av NOU 1995:20 Elektromagnetiske felt og helse, fremla Regjeringen i St.prp. nr. 65 (1997-98) følgende forslag til forvaltningsstrategi som Stortinget sluttet seg til:

"1. Ved anlegg av nye kraftledninger bør man søke å unngå nærføring til boliger, barnehager, skoler m.v. Tiltak forutsetter små kostnader og må ikke medføre andre ulemper av betydning. Aktuelle tiltak er i første rekke traséendringer.

2. Ved anlegg av nye boligområder, skoler, barnehager mv. bør man unngå nærhet til kraftledninger. Der det er mulig, bør man (ut fra flere hensyn) velge en noe større avstand enn de minstegrenser som er fastsatt av sikkerhetshensyn for avstand mellom kraftledninger og bebyggelse."

Sosial- og helsedepartementet oppnevnte et ekspertutvalg for å vurdere de fem siste års forskning innenfor området elektromagnetiske felt og helse. På bakgrunn av Ekspertutvalgets konklusjoner fremmet Sosial- og helsedepartementet følgende forslag i St.prp. nr. 1 (2000-2001):

"[...] Departementet finner derfor at det ikke er grunnlag for å endre den forvaltningsstrategien ("føre-var") som Stortinget sluttet seg til ved behandlingen av saken i 1998 (St.prp. nr. 65 (1997-98))."

Som det sentrale fagorgan på området følger Statens strålevern med i forsknings- og utviklingsarbeid på dette fagområdet, og tar eventuelle initiativ dersom situasjonen tilsier det.

Når det gjelder miljøspørsmål ved kraftledninger, utarbeidet OED i samråd med Miljøverndepartementet en forvaltningsstrategi for miljø og estetikk i kraftledningssaker. Olje- og energidepartementet la frem spørsmålet om kabel som alternativ til luftledning for Stortinget i St.prp. nr. 19 (2000-2001). Proposisjonen inneholdt forslag til strategi som skulle legges til grunn for dette forvaltingsområdet i fremtiden. Fra avsnittet Forvaltningsstrategi siteres følgende:

"Eitkvart pålegg om kabling vil byggje på skjønn, der ein legg særleg vekt på samhaldet mellom miljø, estetikk og kostnader. Kabling av kraftleidningar er særleg aktuelt ved spenningar under 66 kV. For 132 og 66 kV blir normalt luftleidning valt. I spesielle tilfelle med sterke verneinteresser eller store estetiske ulemper kan ein velje kabling på kortare strekk. 420/300 kV vert bygd som luftleidning, og berre i heilt spesielle unntakstilfelle med særs sterke miljøomsyn, kan det vere aktuelt med pålegg om kabling."

For alle nettselskaper, inkludert Statnett, er forvaltningsstrategiene rammen for planlegging av nye kraftledninger/reinvestering av eksisterende anlegg. Videre er de rammen for NVEs konsesjonsbehandling av selskapenes søknader. Ved eventuelle klagesaker vil departementet alltid vurdere om saken er godt nok utredet, eller om det er behov for utredning av tilleggsalternativer.

Spørsmålet om kabling av kraftledninger reises i de aller fleste større kraftledningssaker. Både Statnett og NVE er oppmerksomme på denne problemstillingen ved behandling av nye ledningsprosjekter. En avveiing av nytte mot kostnader ved eventuell utredning og senere valg av kabling og andre avbøtende tiltak, blir foretatt på alle nivåer i alle kraftledningssaker. Statnett er pålagt å benytte samfunnsøkonomiske kriterier som grunnlag ved investeringsprosjekter.