Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:461 (2003-2004)
Innlevert: 03.03.2004
Sendt: 04.03.2004
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 08.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Finanspolitisk talsmann Per-Kristian Foss fra Høyre uttalte i Dagens Næringsliv 27. mai 1999 om selskaper som kjøper gjeld og fordringer av banken og forsikringsselskaper:

"Vi vil ikke beskytte denne bransjen. Den har vokst opp i utkanten av sollyset, og vi synes disse selskapene nå håndterer urovekkende høye beløp."

Denne bransjen lever fremdeles godt, og tjener store penger på å drive inn gjeld.
Vedstår statsråden seg sine tidligere forslag og uttalelser, og vil han fortsatt vingeklippe gjeldsoppkjøperne?

Begrunnelse

Da finansavtaleloven ble behandlet i justiskomiteen i 1999, var flertallet i komiteen enig om at forbrukere som ikke klarte å betjene gjelden sin skulle få forkjøpsrett til gjelden for en pris som er i samsvar med den pris som den ble tilbudt de som ønsket å kjøpe gjelden. Flertallet greide likevel ikke å bli enig om felles formuleringer til et vedtak. Resultatet ble ingen endring i finansavtaleloven og den forbrukersikkerhet daværende finanspolitisk talsmann fra Høyre ønsket ikke ble vedtatt. Resultatet er at inkassobransjen og gjeldsoppkjøpere fortsatt tjener store penger på misligholdte lån. Eller som finanspolitisk talsmann Foss uttalte det i det samme oppslaget i DN:

"Vi krever at skyldneren skal ha forkjøpsrett dersom långiveren bestemmer seg for å kvitte seg med de misligholdte lånene for en billig penge."

Tiden etter 1999 viser med all mulig tydelighet at slike lovbestemmelser fortsatt er ønskelig og i høy grad nødvendig. Innkreving av gjeld er en lukrativ geskjeft i utkanten av sollyset.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmålet er overført fra finansministeren, da finansavtaleloven og inkassoloven ligger under justisministerens ansvarsområde.

Spørsmålet om forkjøpsrett for skyldnere ble grundig vurdert i Ot.prp. nr. 26 (2000-2001) Om lov om endringer i inkassoloven på bakgrunn av utredning nr. 5 fra Banklovkommisjonen inntatt i NOU 1999:31 Oppkjøp og inndriving av fordringer. Justisdepartementet frarådes på bakgrunn av innvendingene i høringsrunden Stortinget å vedta en bestemmelse om forkjøpsrett, og pekte på at det man ønsket å oppnå bedre kunne ivaretas ved andre tiltak. Dette fikk tilslutning under stortingsbehandlingen.

Med bakgrunn i dette er det gjennomført diverse andre endringer av hensyn til skyldnere. I Ot.prp. nr. 26 (2000-2001) foreslo departementet å stille krav om inkassobevilling for virksomhet som går ut på oppkjøp av forfalte pengekrav og egen inndriving av disse, og å stille krav om foretaksbevilling i tillegg til personlig inkassobevilling. Disse endringene i inkassoloven ble vedtatt og satt i kraft fra 1. januar 2001. Videre er det foretatt reduksjon i maksimalsatsene for skyldneres ansvar for inndrivningskostnader ved endring i inkassoforskriften med virkning fra 1. mars 2002. I tillegg til dette foreslo Justisdepartementet i Ot.prp. nr. 115 (2001-2002) Om lov om endringar i inkassolova regler om en inkassoklagenemnd. Departementet foreslo videre å styrke sanksjonsmidlene ved brudd på god inkassoskikk. Lovforslagene ble vedtatt og satt i kraft fra 1. januar 2003.

De nevnte tiltakene viser at det i perioden etter 1999 er iverksatt mange viktige tiltak for å styrke skyldneres stilling på dette området.