Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:462 (2003-2004)
Innlevert: 03.03.2004
Sendt: 04.03.2004
Besvart: 10.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I Hamar Arbeiderblad er det den 3. mars 2004 et oppslag om bruk av politiressurser som står i sterk kontrast til det som vanligvis oppfattes som fornuftig. Oppslaget tar utgangspunkt i at to politibetjenter fra Trysil kjørte til Hamar for å transportere en fange mellom Hamar politistasjon og tinghuset, en avstand på ca. 800 meter.
Er justisministeren tilfreds med en slik ressursutnyttelse?

Begrunnelse

I en tid da politiet stadig roper etter mer ressurser er det med stor undring undertegnede leser artikkelen i Hamar Arbeiderblad. Intensjonen i Politireform 2000 var da blant annet visselig at ressursene skulle utnyttes bedre. Dersom oppslagets fremstilling er korrekt tilsier det, etter mitt skjønn, alt annet enn sunn fornuft! Justisministeren har da også ved flere anledninger påpekt politiets potensial og forbedringsmuligheter, noe som står i sterk kontrast til den virkelighet som her beskrives. Jeg ser derfor med stor spenning frem til statsrådens syn på den omtalte saken.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I hvert politidistrikt er det politimesteren som har ansvaret for å planlegge oppgaveløsningen slik at man får best mulig polititjeneste innenfor de ressursene som til enhver tid er til disposisjon.

Transport og fremstilling av varetektsfanger er en oppgave som krever store ressurser i politidistriktene. Justisdepartementet har derfor rettet fokus mot denne problemstillingen og Politidirektoratet skal nå i 2004 starte et prøveprosjekt hvor fangetransport settes ut på anbud. En annen del av dette prosjektet, i samarbeid med kriminalomsorgen, går ut på bedre koordinering av transport av pågrepne, varetektsinnsatte og domfelte. Hedmark politidistrikt vil være ett av pilotdistriktene i en slik ordning.

I Hedmark politidistrikt er nåværende rutiner for transport og fremstilling av varetektsfanger slik at enheten som "eier" saken er ansvarlig for at transport/fremstilling blir foretatt. Hedmark politidistrikt er imidlertid stort i utstrekning og for å være mest mulig kostnadseffektive har politistasjonen på Hamar som en hovedregel bistått de øvrige tjenestestedene i distriktet med disse oppgavene.

Den aktuelle saken har vært forelagt Politidirektoratet som opplyser følgende:

Også når det gjaldt det omtalte oppdraget, ble det vurdert om Hamar eller Elverum politistasjon kunne bistå med transport og fremstilling. Av flere årsaker var akkurat det denne gang ikke mulig å få til, og alternativet slik politidistriktet vurderte situasjonen, var å beordre polititjenestemenn på overtid for å utføre oppdraget. Politidirektoratet mener at politidistriktet har valgt en uheldig løsning i den aktuelle saken.

Politidirektoratet vil følge opp saken overfor politidistriktet for å få vurdert om denne saken er en enkeltstående hendelse i forhold til de eksisterende rutiner for transport og fremstilling i Hedmark politidistriktet.

Jeg har lite å tilføye til Politidirektoratets svar, og jeg er enig i at politidistriktet valgte en uheldig løsning i denne transportsaken.