Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:473 (2003-2004)
Innlevert: 04.03.2004
Sendt: 05.03.2004
Besvart: 15.03.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Viser til mitt spørsmål i ordinær spørretime som ble besvart 4. februar i år. Jeg registrerer i Nationen 4. mars i år at "Veteran i Børgefjell mener rovdyr tar fjellrev". Det er lederen i Østre Namdal reinbeitedistrikt som mener det er en klar sammenheng mellom økningen av rovdyrbestandene og reduksjonen av fjellrev. Påstanden avvises derimot av Norsk institutt for naturforskning.
Hva er statsrådens syn på den nevnte problemstillingen?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: I spørsmålet vises det til et avisoppslag, der lederen i Østre Namdal reinbeitedistrikt uttaler at det er en sammenheng mellom økning i bestandene av rovdyr og reduksjon i bestanden av fjellrev.

Jeg har forelagt spørsmålet for Direktoratet for naturforvaltning, som har følgende kommentar:

"Handlingsplanen for fjellrev inneholder en drøfting av de mest aktuelle hypotesene som forsøker å forklare hvorfor fjellreven i dag er truet i Norge, Sverige og Finland. En av hypotesene går ut på at fjellreven blir fortrengt av rødrev. Drøftingen oppsummeres med at konkurranseforholdet mellom rødrev og fjellrev synes å være godt dokumentert. Det vises også til god dokumentasjon på at rødrevbestanden har økt sin utbredelse mot nord og oppover i fjellet de siste hundre årene. Direktoratets vurdering er at i de tilfeller rødreven klarer å etablere seg i fjellet, vil dette som regel gå på bekostning av fjellreven i det aktuelle området.

Ingen av hypotesene som drøftes i handlingsplanen handler om at tilstedeværelse av store rovviltarter, slik som gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn, skulle være en grunn til at bestanden av fjellrev ikke tar seg opp igjen etter over 70 års fredning. En bør i denne forbindelse være oppmerksom på at flere av de store rovviltartene har levd i de samme områdene som fjellreven i århundrer. Selv om de store rovviltartene uten tvil er i stand til å drepe enkelte individer av fjellrev i gitte situasjoner, er direktoratet ikke kjent med opplysninger som skulle tyde på at det eksisterer et konkurranseforhold mellom fjellrev og store rovviltarter, slik som beskrevet for rødrev. Direktoratet har derfor ingen grunn til å tro at forekomstene av de store rovviltartene er noe problem for fjellreven."

Jeg har ut fra dette ingen grunn til å tro at forekomstene av de store rovviltartene er en grunn til fjellrevens bestandssituasjon. Handlingsplanen for fjellrev inneholder en beskrivelse av forhold som antas å ha betydning for fjellreven. Når det gjelder forholdet mellom fjellrev og rødrev, viser jeg til mitt svar på ditt spørsmål i Stortingets spørretime 4. februar i år. Som det framgår der, har jeg bedt Direktoratet for naturforvaltning gjennomføre et prosjekt med rødrevkontroll i utvalgte områder og forsøk med fôring av fjellrev i tilknytning til dette. Opplegget for prosjektet er under forberedelse.