Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:479 (2003-2004)
Innlevert: 08.03.2004
Sendt: 09.03.2004
Besvart: 12.03.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Er det slik at Noreg går god for definisjonane av disse organisasjonane som terrororganisasjonar eller kjem Noreg til å følje opp kravet frå partane om å fjerne disse organisasjonane frå terrorlistene ved å ta dette opp med amerikanske myndighetar, EU og i internasjonale fora?

Begrunnelse

I midten av februar heldt Noreg nye fredsforhandlingar mellom den filippinske regjeringa og The National Democratic Front (NDF) på Filippinene. Samtalene munna ut i ein avtale, Oslo Joint Statement, der begge parter ber om at organisasjonane National Democratic Front og Communist Party in the Philippines (CPP) fjernes frå USA sin liste over terrororganisasjonar, da dette "terrorstempelet" er et alvorlig hinder for å få til ein fredelig løysning av konflikten.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Den nasjonale demokratiske fronten (NDF) er en paraplyorganisasjon for den kommunistiske bevegelsen på Filippinene, og omfatter blant annet Det filippinske kommunistpartiet (CPP) og dets militære fløy, New Peoples Army (NPA). I 1992 undertegnet NDF og myndighetene den såkalte Haag-erklæringen. Denne la grunnlaget for de forhandlinger som med en rekke kortere eller lengre avbrudd har vært ført om en fredelig løsning på den væpnede konflikten mellom partene.

På forespørsel fra partene aksepterte Norge i 2001 å være vertsland for forhandlingene. Siden i fjor høst har vi etter partenes ønske spilt en mer aktiv rolle som tilrettelegger for forhandlingene.

I 2002 førte EU opp NPA og organisasjonens antatte leder, Jose Maria Sison, på sin liste over terroristorganisasjoner. Det samme gjorde USA som også inkluderte CPP på sin nasjonale liste.

Fra norsk side har vi generelt sluttet opp om EUs terroristliste, men vi har samtidig gjort det klart overfor EU at vi ikke anser en slik oppslutning som uforenlig med en videreføring av funksjonen som tilrettelegger for forhandlingene.

I slutterklæringen fra det seneste forhandlingsmøtet i Oslo 10. til 14. februar i år anmodes USA, EU og andre interesserte stater og regjeringer om å støtte opp om partenes bestrebelser på å finne frem til en løsning på forhold som er knyttet til terroristlistingene av CPP, NPA og Sison. Formuleringene på dette punktet i erklæringen åpner imidlertid for ulike fortolkninger.

Som nøytral tredjepart ga partene Norge i oppgave å gjøre det internasjonale samfunnet kjent med erklæringens eksakte ordlyd angående terroristlistingen. Det har vi gjort via diplomatiske kanaler.