Skriftlig spørsmål fra Anne Berit Andersen (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:483 (2003-2004)
Innlevert: 09.03.2004
Sendt: 09.03.2004
Besvart: 17.03.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Anne Berit Andersen (H)

Spørsmål

Anne Berit Andersen (H): Hvordan er anbudsprosessen når Kystverket går til anskaffelse av oljevernutstyr?

Begrunnelse

Det tragiske havariet med "Rocknes" har igjen sådd fokus på behovet for en kvalitativt god oljevernberedskap. En sentral del av en god oljevernberedskap er et effektivt oppsamlingsutstyr for oljesøl. Jeg er gjort kjent med at Øgrey mekaniske verksted produserer et oljeopptaksfartøy kalt "Nautilus Spillfighter" utviklet av Nautilus AS. Dette fartøyet samler opp olje frå sjøen. Karmsund havnevesen brukte dette fartøyet til oljeoppsamling da "Green Ålesund" havarerte. På Haakonsvern vil Sjøforsvaret gå til anskaffelse av "Nautilus Spillfighter". Oljevernsenteret på Mongstad har allerede gjort det, og deres fartøy ble lånt ut til oljeoppsamling da "Rocknes" havarerte. Etter det jeg har brakt i erfaring har man meget gode erfaringer med bruk av "Nautilus Spillfighter" til oljeoppsamling ved havariene til "Green Ålesund" og "Rocknes". Leverandøren av "Nautilus Spillfighter" har gjort forsøk på å tilby Kystverket dette fartøyet, men har ikke fått anledning til å legge inn tilbud eller anbud så langt. Jeg har ikke forutsetninger for å vurdere kvaliteten på "Nautilus Spillfighter" eller om dette er et fartøy Kystverket bør gå til anskaffelse av, men ønsker opplysninger om prosessen ved Kystverkets anskaffelse av oljevernutstyr.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Kystverkets anskaffelser gjennomføres i tråd med retningslinjene i lov av 16. juni 1999 om offentlige anskaffelser, med senere endringer samt tilhørende forskrifter og veiledninger. I tråd med hovedregelen utlyses anskaffelser på anbud for å sikre konkurranse mellom aktuelle leverandører. Et viktig grunnlag for Kystdirektoratet i anskaffelsesprosessen er utarbeidelse av kravspesifikasjoner til utstyret som en del av konkurransegrunnlaget for leverandørene. Disse er basert på Kystdirektoratets krav til utstyrets funksjonalitet og kvalitet.

Generelt vil Kystdirektoratet i sine kravspesifikasjoner søke å definere oljevernutstyr som har et bredest mulig anvendelsesområde i forhold til ulike oljetyper, innsatsområder og uhellsscenarier. Endelig valg av utstyr baseres på det for Kystdirektoratet økonomisk mest fordelaktige tilbudet. I denne vurderingen inngår både teknisk funksjonalitet, kvalitet og egnethet, samt utstyrets kostnader over levetiden, dvs. anskaffelseskostnader, lagringskostnader og vedlikeholdskostnader.

Anskaffelser av oljevernutstyr følger også en plan, der det til enhver tid kartlagte behovet skal søkes dekket på en optimal måte innenfor tildelte rammer. Utgangspunktet for anskaffelser av nytt oljevernutstyr er gjennomførte miljørisikoanalyser som gir anbefalinger til type, mengde og lokalisering av ulike utstyrstyper. I tillegg må det jevnlig skiftes ut eksisterende utstyr som ikke lenger har en tilstrekkelig beredskapsmessig verdi.

Når det gjelder den konkrete utstyrstypen representanten henviser til i begrunnelsen for spørsmålet, opplyser Kystdirektoratet at de er kjent med denne, men har foreløpig ikke funnet det riktig å anskaffe denne som en del av statens beredskap mot akutt forurensning. Bakgrunnen for dette er at utstyret først og fremst er egnet for opptak i skjermede farvann og havneområder. Utstyret kan derfor være velegnet i enkeltbedrifters beredskap mot egne utslipp, men dekker i liten grad Kystdirektoratets behov for et bredest mulig anvendelsesområde. Leverandøren kan imidlertid på linje med andre produsenter legge inn tilbud ved Kystdirektoratets åpne anbudskonkurranser for anskaffelser av oljevernutstyr. Kystdirektoratet har opplyst at de hittil ikke har mottatt noe tilbud fra denne leverandøren i forbindelse med slike anbudsutlysinger.