Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:490 (2003-2004)
Innlevert: 10.03.2004
Sendt: 11.03.2004
Besvart: 17.03.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): I budsjettet for 2004 ble det bevilget midler til oppstart på riksvei 2 Kløfta-Kongsvinger.
Vil statsråden sørge for at stortingsproposisjonen om delvis bompengefinansiering av riksvei 2 Kløfta-Kongsvinger kommer til behandling hurtigst mulig slik at oppstart kan komme i gang i 2004?

Begrunnelse

Bompengeselskapet "Rv 2 - Kongsvingervegen AS" ble opprettet 14. januar 2000, med Akershus og Hedmark fylkeskommuner som eiere. Basert på forslag fra Statens vegvesen har spørsmålet om delvis bompengefinansiering vært behandlet i de fire berørte kommunene i løpet av 2002. I saksframlegget ble det lagt til grunn at det skulle være bompengeinnkreving basert på etterskuddsinnkreving knyttet til bomstasjoner på de to endeparsellene. Etter den kommunale behandlingen har saken vært behandlet av fylkestingene i Akershus og Hedmark våren 2003.
Etter at reguleringsplanen for Kløfta-Nybakk ble godkjent, har Statens vegvesen gjennomført en intern kvalitetssikring av kostnadsoverslaget. Etter at det er satt av midler til tiltak på riksvei 174, som ventes å få økt trafikk etter innføring av bompenger på riksvei 2, ble overslaget satt til 585 mill. kr.
Etter dette har prosjektet gjennomgått en ekstern kvalitetssikring som er innført for statlige investeringer med kostnadsramme over 500 mill. kr. Analysen viser at overslage på 585 mill. kr kan settes som prosjektets styringsramme.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Riksvei 2 mellom Kløfta og Kongsvinger og videre til riksgrensen ved Magnor er en viktig grenseovergang mot Sverige. I tillegg danner riksvei 2 sammen med riksvei 35 en ytre ring rundt Oslo, og inngår i en viktig tverrforbindelse mellom vegruter i Hallingdal, Valdres, Gudbrandsdalen, Østerdalen og Solør-Odalen.

Riksvei 2 har for dårlig standard i forhold til trafikkmengdene, og en alvorlig ulykkessituasjon. Trafikk- og miljøulempene er store, og vil øke i takt med trafikkutviklingen. I tillegg er næringslivet i distriktet avhengig av en rask og sikker trafikkavvikling for å kunne opprettholde, og styrke konkurranseevnen.

Det er bred lokalpolitisk tilslutning til at utbyggingen av hele strekningen Kløfta-Kongsvinger delfinansieres med bompenger, samt at strekningen Kløfta-Nybakk i Akershus bygges ut først. Lokalt er det et sterkt ønske om å få oppstart på prosjektet høsten 2004.

Jeg har stor forståelse for det lokale ønsket om å få hurtig oppstart på utbyggingen av riksvei 2. Jeg legger opp til at sak om dette kan fremmes for Stortinget på et tidspunkt som gjør det mulig med anleggsstart høsten 2004. Jeg viser også til omtale av riksvei 2 i St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan som ble lagt fram 12. mars 2004.