Skriftlig spørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:499 (2003-2004)
Innlevert: 11.03.2004
Sendt: 12.03.2004
Besvart: 22.03.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Hvor langt er statsråden kommet i arbeidet med en langsiktig plan for opprusting av landets mange kirkebygg?

Begrunnelse

I muntlig spørretime 2. april 2003 svarte statsråden på spørsmål fra undertegnede om opprusting av kirkebygg. I svaret fremgikk det at det var en solid dokumentasjon fra Riksantikvaren om et behov for opp mot 3 mrd. kr for opprusting av verneverdige kirkebygg. I tillegg er der et stort opprustingsbehov for andre kirkebygg som ikke omfattes av Riksantikvarens liste.
Kirken er viktig for mange mennesker. Kirkehuset er samlingssted for mennesker i glede og i sorg og svært mange mennesker kjenner tilhørighet og har et eierforhold til sin lokale kirke.
I statsrådens svar lover hun å komme med en plan for opprusting av kirkebyggene. Videre ser hun for seg en dialog med Stortinget om hvordan vi i fellesskap skal klare å ta vare på de kirkebyggene vi har.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: I begrunnelsen for spørsmålet er det vist til muntlig spørretime 2. april 2003, der jeg i svar til representant Skjælaaen understreket at jeg ville arbeide videre med spørsmålet om hvordan vi kunne unngå at våre kirker ble ødelagt på grunn av manglende vedlikehold. Jeg nevnte også at det er viktig å finne fram til hva som skal til for at kommunene, som i dag har ansvaret for vedlikeholdet av kirkene, faktisk ivaretar dette ansvaret. Med de utfordringer vi står overfor på dette feltet, nevnte jeg behovet for å tenke langsiktig og arbeide etter en langsiktig plan.

Det er fortsatt min vurdering at det i denne saken er viktig å tenke langsiktig og planmessig, og å holde på utgangspunktet, dvs. at det etter vår kirkeordning er kommunene som har ansvaret for vedlikeholdet av kirkene.

I Regjeringen arbeider vi nå med en stortingsmelding om kulturminnepolitikk, der kulturminnevernet vil stå sentralt. Meldingen er forutsatt lagt fram i år. Etter mitt syn hører sikring og vern av kirkebygg naturlig hjemme i en slik helhetlig drøfting av kulturminnevernet. Stortinget vil da få anledning til å drøfte dette saksforholdet videre, slik jeg i mitt svar under spørretimen 2. april i fjor pekte på viktigheten av.

I anledning spørsmålet, vil jeg ellers nevne at Regjeringen i november i fjor oppnevnte et utvalg som innen oktober i år skal ha vurdert ulike forhold knyttet til kommunenes forvaltning av bygg og eiendommer, dvs. forhold av strukturell eller systemmessig karakter som påvirker forvaltningen. I mandatet for utvalget er det uttrykkelig presisert at også forvaltningen av kirkebyggene skal vurderes i denne sammenheng, selv om kirkebyggene ikke er kommunal eiendom.

Jeg vil til slutt nevne at det i april i år avholdes en stor konferanse i Narvik om vedlikehold av kirkebygg. Departementet vil være representert og gi et betydelig finansielt bidrag til konferansen, da dette er den første brede og landsomfattende konferansen som holdes om emnet og som jeg håper vil gi verdifulle innspill til det viktige arbeidet som vernet av våre kirker er.