Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:501 (2003-2004)
Innlevert: 11.03.2004
Sendt: 12.03.2004
Besvart: 19.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): En er kjent med at det er fattet vedtak om nye opptaksområder for helseforetakene i Helse-Øst. Hensikten er å oppnå en klar sammenheng mellom hvor folk bor og hvor de kan gis et helhetlig og godt behandlingstilbud. For befolkningen i Folloregionen betyr dette at Aker sykehus skal ivareta både lokalsykehus- og spesialistsykehusfunksjon.
Mener helseministeren at dette vil sikre befolkningen i Folloregionen et forsvarlig lokalsykehustilbud, samtidig som samarbeidet med kommunehelsetjenesten blir ivaretatt?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Det har vært en klar og uttalt forutsetning for Helse Øst i arbeidet med nye opptaksområder å komme fram til en løsning som skal bidra til et mer helhetlig spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Follo. I motsetning til de øvrige regioner/distrikter i Helse Øst, har ikke befolkningen i Follo til nå hatt et samlet lokalsykehustilbud. Det har heller ikke vært felles opptaksområde for somatikk og psykiatri i Follo. Ifølge Helse Øst har dette i noen grad bidratt til at behandlingskjeden og samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten ikke alltid har vært tydelig nok, og at dette dermed kan og bør forbedres.

Jeg forutsetter, og har også kommunisert overfor Helse Øst, at det i de samlede løsninger for Aker universitetssykehus HF, også for Ski sykehus, må tilstrebes rasjonelle og gode tjenestetilbud som også gir trygghet til befolkningen i Follo.