Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:504 (2003-2004)
Innlevert: 12.03.2004
Sendt: 12.03.2004
Besvart: 22.03.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Hvor realistisk er det at miljøvernministeren når målet om at 99 pst. av alt PCB-holdig elektrisk utstyr skal være tatt ut av bruk innen 2005, og hvordan vil SFT forholde seg til søknader om utsettelse og hvilke sanksjoner vil bli brukt overfor de som ikke oppfyller PCB-forskriften pr. 1. januar 2005?

Begrunnelse

Fra 1965 til 1980 ble det omsatt 11 millioner lysarmaturer med PCB kondensatorer. Det er fortsatt 100-150 tonn PCB i bruk i lysrørkondensatorer i Norge. Disse skal være fjernet innen 31. desember 2004, ifølge SFTs påbud fra 2000. Arbeidet med å fjerne PCB går dessverre svært tregt. Regjeringen ligger langt etter når det gjelder og nå målet om at 99 pst. av alt PCB-holdig elektrisk utstyr skal være tatt ut av bruk innen 2005.
PCB er en av de farligste miljøgiftene i omløp. PCB kan forstyrre hormonbalansen hos dyr og mennesker, og dermed redusere forplantningsevnen. Det er fortsatt 100-150 tonn PCB i bruk i lysrørkondensatorer i Norge. Denne typen armaturer har vært forbudt siden 1980, men de henger fortsatt i taket på skoler, idrettshaller, på arbeidsplasser og i butikker. Går de i stykker drypper PCB i hodet på folk. Blir de ikke håndtert som spesialavfall kommer enda mer PCB ut i naturens kretsløp. Fra 1. januar 2005 er det altså forbudt å ha de i bruk. Dessverre vet altfor for få av byggeierne dette og det representerer enorme kostnader å bytte ut alle sammen. SFT og Regjeringen har blitt kritisert for manglende informasjon tiltak. Det har også vært uklarhet rundt SFTs håndtering av søknader om utsettelse og SFTs sanksjoner ovenfor de som ikke oppfyller PCB-forskriften pr. 1. januar 2005.
Regjeringen har hatt meget god tid på å nå målet om at 99 pst. av alt PCB-holdig elektrisk utstyr skal være tatt ut av bruk innen 2005. PCB-forskriften ble vedtatt 17. april 2000. Den gir blant annet et forbud mot å ha i bruk lysrørarmaturer som inneholder PCB, etter 31. desember 2004. Bare Statsbygg av Norges store eiendomsbesittere har kommet langt i arbeidet med å bytte ut sine gamle armaturer. Totalkostnadene der er på ca. 322 mill. kr, dvs. ca. 2 års driftsbudsjett for hele Statsbygg. Svært mange bedrifter og offentlige byggeiere kjenner ikke til kravene og mangler planer for utskifting. Når vi vet at omfanget av armaturer som skal skiftes ut innen 31. desember 2004 ligger på over 4 millioner stykker så er det opplagt at det begynner å bli dårlig med tid, og at et sentralt miljømål med høy politisk prestisje er i fare for ikke bli nådd på grunn av manglende innsats.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Polyklorerte bifenyler (PCB) er en alvorlig miljøgift. All ny bruk av PCB har vært forbudt siden 1980, men finnes bl.a. fortsatt i stående bygningsmasse og gamle produkter. Det er et nasjonalt resultatmål at alle utslipp av PCB skal reduseres vesentlig innen 2000 og søkes stanset innen 2005. Regjeringen presenterte i St.meld. nr. 25 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand en handlingsplan for innsamling av gjenværende PCB.

Et av tiltakene i handlingsplanen er et forskriftsfestet krav om at små kondensatorer med PCB i lysrørarmaturer skal tas ut av bruk innen 2005, og PCB-holdige strømgjennomføringer innen 2010. Det er viktig å understreke at slike PCB-holdige produkter normalt ikke utgjør noen miljøfare når de er i bruk. Forskriftens formål er å sikre utfasing og forsvarlig avfallshåndtering av PCB-holdige lysarmaturer og strømgjennomføringer.

Statens forurensningstilsyn (SFT) sendte høsten 2000 brev til 3 500 statlige, kommunale og private aktører for å sikre at disse var kjent med utfasingskravet. I 2003 inngikk SFT et samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om oppfølging av utfasingskravet. Tilsynspersonell ved de lokale elektrisitetstilsynene over hele landet har bidratt med informasjon og kartlegging av fremdrift i utfasingsarbeidet ved sine tilsyn. Undersøkelser utført for SFT i 2003 viser at kravet om utfasing av PCB-holdige kondensatorer er godt kjent. Det er likevel mange som ikke har startet forberedelsene tidlig nok til å klare fristen for utfasing. Særlig gjelder dette kommunene. Årsaken til forsinkelsen er at mange har kommet sent i gang, og at man har funnet det energiøkonomisk lønnsomt å skifte hele lysarmaturen istedenfor bare den PCB-holdige kondensatoren. Utskiftning av hele armaturen gir en energigevinst på 50-70 pst., og kostnadene for utskiftingen vil derfor være inntjent i løpet av få år som følge av lavere energiutgifter.

SFT kan etter søknad gi fristutsettelse i enkelte tilfeller. Utsettelsen gis kun på bakgrunn av godkjent utfasingsplan og det kreves innsendt dokumentasjon på gjennomføring og riktig avfallshåndtering. Flere ansvarlige aktører har fått fristutsettelse fordi en utskifting av hele lysarmaturer er et kostnadsmessig større løft enn utskifting av kondensatorene alene. Det er også gitt utsettelse der bygg skal rives eller saneres kort tid etter fristens utløp.

Ifølge SFTs statistikk er omtrent 85 pst. av alt PCB-holdig elektrisk utstyr tatt ut av bruk. Arbeidet med PCB er et høyt prioritert område i miljøvernpolitikken og det vil derfor også i 2004 bli gjennomført en rekke informasjonstiltak for å sikre at utfasingskravet nås. SFT vil i 2004 fortsette samarbeidet med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om oppfølging av utfasingskravet, jf. ovenfor. For å sikre at også energigevinsten ved utskiftning av hele armaturen er kjent blant flest mulig aktører har Miljøverndepartementet i 2003 og 2004 støttet en informasjonskampanje om utskifting av PCB-holdig lysarmatur i samarbeid med Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO). SFT vil videre tilskrive statlige eiendomsbesittere om utfasingskravet, og i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund (KS) sende brev til kommunene om utfasingskravet. SFT vurderer også å eventuelt pålegge kommuner å fremlegge status for arbeidet med utfasingen og plan for hvordan kravet om utfasing skal oppnås.

Overtredelse av utfasingskravet er straffbart. SFT vil derfor prioritere kontroller av små kondensatorer i lysrørarmaturer i 2005 når forbudet har trådt i kraft. De som overtrer forbudet vil risikere dagbøter (tvangsmulkt) og/eller anmeldelse. Fordi det er gitt enkelte fristutsettelser vil imidlertid ikke absolutt alle PCB-holdige kondensatorer være tatt ut av bruk innen 1. januar 2005. Der det gis fristutsettelse har miljøforvaltningen imidlertid særlig god kontroll på utfasing og avfallshåndtering da det her kreves innsendt dokumentasjon på gjennomføring og riktig avfallshåndtering.