Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:524 (2003-2004)
Innlevert: 19.03.2004
Sendt: 19.03.2004
Besvart: 26.03.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har nå godkjent en ordning med direkte transportstøtte bl.a. til 13 kommuner i Hedmark og Oppland, slik Regjeringen har søkt om. Regjeringen har utelatt å søke godkjenning for 7 andre kommuner som ligger i samme geografiske virkeområde, sone 3. I Oppland gjelder dette kommunene i Valdres, samt Stor-Elvdal i Hedmark. Regjeringen har selv foretatt denne avgrensingen.
Hvorfor blei det ikke søkt for disse 7 kommunene slik at en godkjenning om transportstøtte for disse også blei prøvd for ESA?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Regjeringen har i utgangspunktet utnyttet statsstøtteregelverket maksimalt i forhandlingene med ESA om den nye nasjonale transportstøtteordningen.

I forbindelse med notifiseringen av transportstøtteordningen, har Regjeringen måttet forholde seg til EØS-avtalens statsstøtteregler, herunder ESAs retningslinjer for nasjonal regional statsstøtte. Et viktig kriterium i dette regelverket er dokumenterte ekstra transportkostnader i forhold til sentrale områder, dvs. at avstanden til det sentrale østlandsområdet/Oslo utgjør et viktig referansegrunnlag. I tillegg til dette forutsettes det at virkeområdet for transportstøtte utgjør et sammenhengende geografisk område, og det må ligge innenfor det generelle virkeområdet for de distriktspolitiske virkemidlene (A, B og C-området). Sist, men ikke minst; anvendelsen av regelverket gir et tak på hvor stor andel av befolkningen i Norge som kan omfattes av transportstøtteordningen. Dette befolkningstaket fastsettes ut fra regelverket med utgangspunkt i de fylkene som har en befolkningstetthet mindre enn 12,5 innbyggere pr. kvm. km.

Etter tilleggsnotifiseringen av de 13 kommunene lengst nord i Oppland og Hedmark, var dette befolkningstaket maksimalt utnyttet og også marginalt overskredet. Regjeringen har i tillegg prøvd å tøye regelverket noe ved at en notifiserte de fire øykommunene Ulstein, Hareid, Herøy og Aukra, i Møre og Romsdal, som alle ligger utenfor det generelle virkeområdet for de distriktspolitiske virkemidlene (A, B og C-området). Som kjent aksepterte ikke ESA dette.

Avslaget fra ESA betyr at det nå formelt kan være mulig å inkludere kommuner med inntil ca. 15 000 innbyggere i virkeområdet for transportstøtteordningen. Regjeringen vil derfor med dette som utgangspunkt vurdere om det kan være grunnlag for å tilleggsnotifisere ytterligere noen kommuner. Dokumenterte ekstra transportkostnader, avstand til Oslo, tilstøtende grense til det godkjente virkeområdet, og at de ligger innenfor det distriktspolitiske virkeområdet vil legges til grunn for vurderingen.

Vurderingen vil omfatte så vel kommuner i Oppland og Hedmark, som også kommuner med ekstra transportkostnader i andre fylker, herunder øykommuner uten fastlandsforbindelse.