Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:533 (2003-2004)
Innlevert: 22.03.2004
Sendt: 22.03.2004
Besvart: 25.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Meiner statsråden det er rimeleg at politistasjonen i Sandnes, den 8. største byen i Noreg, skal vera stengt for publikum fredagskveldane og i helgene, eller kjem han til å gjere noko for å sikra at Stavanger-regionen vert rekna som storbyområde også når det gjeld ressursar til politiet?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Politidirektoratet opplyser at Sandnes politistasjon er åpen i tidsrommet 7.30-18.00 på hverdager og i tidsrommet 10.00-16.00 på lørdager. Utenom disse tidspunktene er døren stengt, men er utstyrt med ringeklokke og kamera som betjenes fra Stavanger politistasjon som er døgnåpent. Dersom publikum henvender seg til Sandnes politistasjon utenom åpningstidene, og det gjelder en sak av viktighet, kan Stavanger politistasjon raskt dirigere bilpatruljene (1-2) som patruljerer Sandnes til stedet. I tillegg kan publikum som ønsker å anmelde et forhold utenom åpningstidene henvende seg til politistasjonen i Stavanger, som ligger ca. 10 minutters kjøring fra Sandnes.

Grunnen til at politimesteren i Rogaland har valgt å styrke den operative beredskapen ved å ikke holde politistasjonen i Sandnes åpen hele døgnet, er ut fra ønsket om å ha flest mulig mannskaper i operativ tjeneste på den tiden av døgnet det erfaringsmessig skjer mest kriminalitet. Dersom politistasjonen skulle vært åpen hele døgnet ville det gått på bekostning av den operative tjeneste. Dette er et tiltak som styrker den generelle politiberedskapen i Sandnes.

For øvrig vil jeg bemerke at fordelingen av stillinger internt i et politidistriktet er politimesterens ansvar. Ressursfordelingen generelt sett er imidlertid et ledd i arbeidet med politireformen der stillingsfordelingen er et sentralt tema. Politidirektoratet har i den anledning utarbeidet et forslag til ny modell for fordeling av stillinger mellom politidistriktene. Politidistriktene har selv vært involvert i prosessen, og politimesteren i Rogaland har fremholdt at politidistriktet bør betraktes som storbyregion på grunn av den relativt tette befolkningskonsentrasjonen i Stavanger-regionen. Dette er et moment som vil bli vurdert før det blir tatt endelig stilling til ny modell for fordeling av stillinger i politi- og lensmannsetaten. Det må imidlertid understrekes at storbyelementet gir relativt små utslag i den foreslåtte fordelingsmodellen.

Som det fremgår av St.prp. nr. 1 (2003-2004) vil Justisdepartementet komme tilbake til en oppfølging av fordelingsmodellen og anvendelsen av den i forbindelse med statsbudsjettet for 2005.