Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:536 (2003-2004)
Innlevert: 22.03.2004
Sendt: 23.03.2004
Besvart: 29.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Vil statsråden sørge for å få fortgang i arbeidet med revidering av de tildels svært lukrative pensjonsavtalene til ledere i helseforetaka gjennom tidsfrister og retningslinjer for hvilket nivå slike avtaler skal ligge på?

Begrunnelse

Det er i løpet av de siste månedene blitt kjent at ledere i ulike regionale helseforetak og helseforetak har fått tildels svært lukrative pensjonsordninger. Dette har skapt sterke reaksjoner både hos ansatte i sykehusene og i befolkningen forøvrig. Det er svært vanskelig å skape noen forståelse for at enkelte ledere i helseforetaka skal ha pensjonsordninger som ikke er i nærheten av det nivået ordinære pensjoner ligger på. Disse reaksjonene har ført til at de regionale helseforetaka har varsla en gjennomgang og en revurdering av disse avtalene. Jeg mottar nå rapporter om at dette arbeidet drar ut i tid, og at behandling av disse sakene i styremøtene utsettes. Et godt offentlig sykehusvesen er avhengig av tillit i befolkningen. De lukrative pensjonsordningene har svekket denne tilliten, og for å gjenopprette tilliten er det helt avgjørende at helseforetaka raskest mulig gjør endringer i disse.
Med bakgrunn i at dette arbeidet nå drar ut i tid, er det nødvendig at helseministeren griper inn og krever fortgang i behandlinga ved å sette en klar tidsfrist for når dette skal være gjennomført og ved å utarbeide retningslinjer for hvilket nivå disse pensjonen skal ligge på.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Som jeg tidligere har meddelt har jeg tatt initiativ overfor alle de aktuelle regionale helseforetakene med sikte på at det skulle gjøres en gjennomgang og vurdering av pensjonsavtalene for ledere.

Det er viktig at gjennomgangene som nå skal gjøres fra Helse Sørs side, skjer med et tilstrekkelig stramt utgangspunkt. Helsedepartementet har fått bekreftet fra Helse Sør at det i gjennomgangene fra det regionale helseforetakets side vil bli tatt utgangspunkt i de ordinære bestemmelsene for pensjon som gjelder i staten. Jeg gjør oppmerksom på at hva som vil bli resultatet av gjennomgangene også vil avhenge av den avtalerettslige situasjon i forhold til den enkelte leder, og hvordan dette i dialogen med den enkelte leder vil sette rammer for de løsninger som kan oppnås. Jeg vil påse at arbeidet gis høy prioritet, men finner det ikke riktig at det settes en bestemt tidsfrist i en sak der løsning er avhengig av medvirkning fra flere parter.

Jeg viser også til at det samtidig med dette, i regi av Nærings- og handelsdepartementet, er satt i gang et arbeid med å revidere de veiledende retningslinjene for lønns- og ansettelsesvilkår for ledere i heleide statlige virksomheter. Når dette arbeidet er avsluttet, vil det i lys av de nye retningslinjene bli foretatt en samlet gjennomgang av arbeidsvilkårene i helseforetakene. Denne gjennomgangen må gjøres med utgangspunkt i den foreliggende avtalerettslige situasjonen.