Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:545 (2003-2004)
Innlevert: 23.03.2004
Sendt: 24.03.2004
Besvart: 31.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Radiografutdanningen ved Høgskolen i Gjøvik er opprettet som et 4-årig prosjekt og finansiert av Helsedepartementet. Studiet har hatt høy søkning og god gjennomføringsgrad. I statsbudsjettet for 2004 hadde ikke Regjeringen foreslått en videreføring av studiet. I budsjettinnstillingene for 2004 ber sosialkomiteen og kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Regjeringen vurdere mulighetene for å videreføre radiografutdanningen ved høgskolen som fast studietilbud fra høsten 2004.
Hva gjør Regjeringen for å følge opp dette?

Begrunnelse

Siste kull i prosjektperioden ble tatt opp høsten 2003. Det haster nå med å få en avklaring for at et studium det er stort behov for, kan videreføres. Høgskolen i Gjøvik ønsker å etablere radiografutdanningen som et fast studietilbud fra høsten 2004. Høgskolen i Buskerud har fått delfinansiering fra staten for et slikt studium fra 2004.
På Gjøvik har søkningen vært god med 3 søkere pr. plass. Høgskolen i Gjøvik har i flere år hatt videreutdanning i digital billedbehandling for radiografer med meget god søkning både nasjonalt og internasjonalt.
Høgskolen i Gjøvik har høsten 2003 igangsatt videreutdanning i stråleterapi som bygger på radiografutdanning. Det er et tett samarbeid med Sykehuset Innlandet Avdeling Gjøvik, og Gjøvik fremstår med dette nære helsefaglige samarbeidet som det tyngste fagmiljøet innen radiografi/stråleterapi på østlandsområdet utenom hovedstaden.
Det er stort behov for fagpersonell for å møte de store utfordringene i helsevesenet både ved forebyggende undersøkelser og behandling av alvorlig sykdom, særlig med økningen av antall krefttilfeller.
Når Gjøvik har en avdeling for kreftbehandling i Innlandet, er det viktig at det også utdannes personell med tilknytning til området og som blir boende der.
De som ble uteksaminert i 2003, har blitt rekruttert foruten til Oppland også til Hedmark og til Ullevål. Ved annonsering til for eksempel mammografiscreening har det vært vanskelig å få tak i fagfolk. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen mener det er gode argumenter for å videreføre radiografutdanningen ved Høgskolen i Gjøvik, blant annet fordi en bygger på et allerede etablert miljø med et godt samarbeid til sykehussektoren og tilbud om videreutdanning i stråleterapi, som bygger på radiografutdanningen.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Radiografutdanningen ved Høgskolen i Gjøvik ble opprettet som et forsøksprosjekt med opptak av fire kull der det første kullet ble tatt opp i 2000 og det siste i 2003. Sosial- og helsedepartementet har finansiert prosjektet med midler fra Kreftplanen. Midler til de fire kullene er tildelt Høgskolen i Bergen som står som faglig ansvarlig for tilbudet.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2004 ble midler til fullfinansiering av kvalitetsreformen prioritert. Opprettelse av nye studieplasser til økt opptak ble ikke prioritert. Høgskolen må derfor vurdere omprioritering innenfor eksisterende rammer for å opprettholde radiografutdanningen.

Jeg er kjent med at Høgskolen i Gjøvik har lyst ut radiografutdanningen fra høsten 2004. Departementet vil vurdere spørsmålet om videre finansiering av studiet i forbindelse med budsjettet for 2005.