Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:549 (2003-2004)
Innlevert: 24.03.2004
Sendt: 24.03.2004
Besvart: 30.03.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Mener statsråden det er riktig bruk av offentlige midler å gi økonomisk støtte til etablering av barnehageplasser i en kommune som allerede har overkapasitet?

Begrunnelse

I Snåsa kommune er det i dag et mangfold av barnehageplasser, noe kommunalt og noe privat. Tilbudet har god variasjon og det er plass til alle som ønsker det. Samtidig går barnetallet i Snåsa ned, noe som har medført overkapasitet på barnehageplasser. Nå ønsker Snåsa montesorriskole å etablere egen barnehage, og har krav på investeringsmidler til tross for overkapasiteten. Rett til offentlig støtte tar ikke hensyn til dekningsgraden i kommunen, noe som innebærer at selv om det er barnehageplasser nok til å dekke etterspørselen, så kan flere starte opp og få offentlige midler.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Alle godkjente barnehager har rett til offentlig støtte. Offentlig støtte i form av statlig investeringstilskudd og driftstilskudd er imidlertid knyttet til aktivitet. Det betyr at retten til statstilskudd kun utløses i den grad barnehageeier får fylt opp plassene i barnehagen.

Etter barnehageloven er det kommunen som godkjenner barnehager. Kommunen har ikke adgang til å legge vekt på det lokale behovet for barnehageplasser ved sin vurdering av om godkjenning skal gis. Bakgrunnen er at barnehageloven § 12 gir de virksomheter som tilfredsstiller gjeldende krav til barnehager rett til godkjenning. Det er bare vurderingen av lokaler og uteområder som avgjør om barnehagen kan bli godkjent, så lenge planene viser at det vil bli en forsvarlig virksomhet. Prinsippet om rett til godkjenning er gitt for å sikre at virksomheter som tilfredsstiller kravene til godkjenning, skal kunne få godkjenning som barnehage. Dette gir lik mulighet for private og kommunale utbyggere, og bestemmelsen har vært et virkemiddelt for å få fart på utbyggingen.

Vi er nå i ferd med å nå målet om full utbygging og flere kommuner har allerede nådd målet. Jeg ser at dette prinsippet nå gir enkelte kommuner vanskeligheter, tatt i betraktning at kommunene fra 1. mai 2004 får et finansieringsansvar overfor private barnehager. Departementet ser derfor på denne problemstillingen i den pågående gjennomgangen av barnehageloven.

Brukernes behov og ønsker skal være styrende for kommunenes barnehageplanlegging. Et mangfold i tilbudet vil som regel være i tråd med brukernes ønsker.