Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:550 (2003-2004)
Innlevert: 24.03.2004
Sendt: 24.03.2004
Besvart: 31.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Vil statsråden ta initiativ til at børsemakere med lang og relevant yrkespraksis gis autorisasjon uten å måte avlegge svenneprøve, og at eventuell overgangsordning kan etableres?

Begrunnelse

Av profesjonelle børsemakere i Norge finnes flere seriøse yrkesutøvere med lang praksis uten svenneprøve, bl.a. med utdannelse fra utlandet eller Forsvaret. Det stilles nå krav om svenneprøve for å få autorisasjon, noe som rammer flere, jf. våpenforskriften § 13-2. Det er vanskelig å se at reglene har relevante og gode overgangsordninger og alternativ til svenneprøve for de som allerede er i praksis.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I forbindelse med behandlingen av endringer til våpenloven, jf. Innst. O. nr. 57 (2000-2001), uttalte bl.a. Stortingets justiskomité:

"Komiteen ber departementet vurdere behovet for en regulering og krav til de som driver ervervsmessig børsemakervirksomhet og gi en tilbakemelding ved en egnet anledning."

På denne bakgrunn ble Politidirektoratet bedt om å foreta en vurdering av behovet for en slik regulering, samt innhente synspunkter fra interesseorganisasjoner og øvrige berørte aktører.

Politidirektoratet innhentet synspunkter bl.a. fra Børsemakernes Landsforbund, Håndverksbedriftenes Landsforbund, Opplæringsrådet for håndverksfag, Rådet for Fagopplæring i Arbeidslivet og Sekretariatet for små verneverdige fag.

Flertallet av høringsinstansene, herunder faginstansene, sluttet seg til innføring av autorisasjonskrav for ervervsmessig børsemakervirksomhet med bl.a. krav om svennebrev.

Krav om svennebrev ble innført for å sikre at de som driver slik ervervsmessig tilvirkning og reparasjon av skytevåpen og våpendeler, har de nødvendige kunnskaper og faglige kvalifikasjoner. I brev av 20. desember 2002 vedtok Justisdepartementet endringen av våpenforskriften med virkning fra 1. januar 2003.

Hensikten med å kreve svennebrev var å bidra til å luke ut useriøse aktører på markedet. For dem som har formell børsemakerutdannelse, men ikke fagbrev, vil det kun være spørsmål om å avlegge svenneprøve, ikke ny eksamen i børsemakerfaget.

Ved forskriftsendringen ble det gitt en overgangsperiode på 3 år regnet fra 1. januar 2003 til å skaffe den nødvendige formelle kompetanse. Dette innebærer at børsemakere som pr. i dag har bevilling etter gammel ordning uten å inneha fagbrev/svennebrev, eller formell børsemakerutdannelse, innen 1. januar 2006 må fremlegge dokumentasjon i form av svennebrev for å få den nødvendige autorisasjon etter nevnte dato.

Opplæringsloven gir yrkesutøvere med relevant praksis mulighet til å dokumentere sine kunnskaper. Yrkesopplæringsnemndene i fylkene som er faginstans for vurdering, opplyser at det arbeides med å tilrettelegge for at de som vil dokumentere sine kunnskaper, skal få avlegge svenneprøven på en smidig måte. Det vil bli gitt ut informasjon om dette.

Det er min oppfatning at de vilkår som er satt opp er viktige for sikkerhet og seriøsitet i forbindelse med ervervsmessig behandling av våpen. Jeg mener også at den overgangsordning som er gitt, vil gi erfarne børsemakere uten fagbrev eller svennebrev mulighet for å dokumentere sine kunnskaper og tilfredsstille vilkårene på en smidig måte. Departementet vil imidlertid følge utviklingen og komme tilbake til saken dersom det skulle vise seg at bestemmelsene i praksis fører til ordninger som er for rigide.