Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:101 (1997-98)
Innlevert: 27.02.1998
Sendt: 02.03.1998
Besvart: 10.03.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Utenriksdepartementet har nå vedtatt å nedlegge Norges Informasjonssenter. I lys av Norges behov for å profilere seg som et attraktivt ferieland overfor tilreisende,og derigjennom bidra til at turistene finner det interessant å oppholde seg og oppsøke andre steder i landet, vil jeg spørre Utenriksministeren om hvordan Regjeringen vil bidra til at det også i fremtiden finnest et nasjonalt informasjonstilbud i hovedstaden.

Begrunnelse

Da Norge ble tildelt vinter-OL på Lillehammer for 1994, besluttet Regjeringen at den oppmerksomhet som ville tilfalle Norge, måtte utnyttes til å skape en varig profilering av norsk næringsliv,reiseliv og kultur. Dette resulterte i etableringen av bl.a. Norges Informasjonssenter og Norges Internasjonale Pressesenter på Vestbanen i Oslo i mai 1991.
De primære målgruppene for Utenriksdepartementets aktiviteter på Vestbanen har vært utenlandsk næringsliv, kultur- og medierepresentanter, samt utlendinger på feriebesøk i Norge. Besøkstallet har ligget på henimot 500 000 i året. Omlag 350 000 av disse er turister. I den gamle Vestbanehallen har turister fått informasjon om både Oslo og resten av landet. Gjennom utstillinger og andre medier er norsk nærings-og kulturliv presentert. Norges Informasjonssenter har på denne måten dekket et viktig
behov hos turister og andre besøkende i deres første møte med Norge.
Det er derfor svært viktig for Norsk reiseliv, nærings- og kulturliv at denne eller tilsvarende virksomhet videreføres.

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Da Lillehammer ble tildelt OL i 1988, besluttet Regjeringen å utnytte dette i en egen profileringskampanje, Prosjekt Norgesprofil. Profileringsaktivitetene skulle i det vesentlige skje i utlandet og være rettet mot beslutningstakere og opinionsledere innenfor det politiske liv, administrative myndigheter, samfunns- og næringsliv. Presse og media ble definert som en egen, viktig målgruppe.

Handlingsplanen for Prosjekt Norgesprofil forutsatte at det også ble iverksatt profileringsaktiviteter i Norge, rettet mot de samme målgrupper, når de besøkte landet. Etableringen av Norges Informasjonssenter (NIS) på Vestbanen var ett av tiltakene i dette arbeidet.

NIS ble etablert som et fellesprosjekt mellom Utenriksdepartementet, Norges Eksportråd, LOOC og NORTRA. Hovedvirkemiddelet på Vestbanen var i prosjektperioden rullerende utstillinger i første etasje som skulle synliggjøre Regjeringens politikk på ulike felt.

Prosjekt Norgesprofil opphørte i 1996, og samarbeidspartnerne anså seg ikke lenger forpliktet til å bidra finansielt. De fleste Norgesprofil-virkemidlene ble likevel beholdt i UD, som siden har båret alle utgifter forbundet med utstillinger og drift av senteret. En ny hovedutstilling om energi og miljø ble fra UDs side planlagt for 1998. Det viste seg umulig å skaffe nødvendig finansiering fra offentlig side, og prosjektet ble derfor skrinlagt. Det ble gjort klart overfor de øvrige berørte parter at dersom det ikke var mulig å fremskaffe finansiering av en ny hovedutstilling, ville aktivitetene på Vestbanen måtte avsluttes.

Lillehammer-OL formidlet et positivt Norgesbilde, men dog av begrenset varighet. Ønsket om å bidra til generell Norgesprofilering har møtt stadig mindre interesse, både fra andre offentlige etater og fra næringslivet. UD er tillagt fagansvar for generell Norgesinformasjon i utlandet. Etter Jagland-regjeringens endringer i departementsstrukturen ligger ansvaret for og bevilgninger til eksport og internasjonalisering, eksportfremmende tiltak og markedsføring av reiselivet, samt forholdet til Eksportrådet og NORTRA i Nærings- og handelsdepartementet.

NIS dekker utvilsomt et viktig behov hos turister og andre besøkende i deres møte med Norge. Men slik informasjonsvirksomhet er ikke bare UDs oppgave, det er dessuten meget kostnadskrevende, og UD kan derfor ikke alene bære utgiftene forbundet med opprettholdelse av Vestbanen. På denne bakgrunn har UD besluttet å avvikle sitt engasjement på Vestbanen pr. 1.1.99, ved utløp av nåværende leiekontrakt.

UD står imidlertid ansvarlig for Norges Internasjonale Pressesenter, som i dag utgjør en del av Vestbanen. Dette er et viktig virkemiddel i arbeidet med internasjonale media, et service-tilbud som vil bli forsøkt ivaretatt også i fremtiden.