Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:562 (2003-2004)
Innlevert: 29.03.2004
Sendt: 29.03.2004
Besvart: 05.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Seende mottar telefonkatalogen for sitt eget fylke eller sin region fra Telenor, og kan nyttiggjøre seg denne når de skal benytte seg av Telenors tjenester. Blinde og svaksynte behøver imidlertid en elektronisk katalog som et tilleggshjelpemiddel, der nummeret de skal ringe framkommer som blindeskrift på leserlisten til PC-en. Dette programmet koster ca. 700 kr årlig, eventuelt mer ved kontinuerlig oppdatering.
Vil statsråden bidra med støtte til denne ekstrautgiften overfor blinde og svaksynte?

Begrunnelse

Funksjonshemmede vil i utgangspunktet både oppleve barrierer i dagliglivet, og merkostnader på grunn av disse barrierene, som gjør det vanskelig for dem å leve et liv på linje med funksjonsfriske, både i arbeids- og fritidssammenheng. De betaler abonnementsavgift og tellerskritt for telefonutgifter på linje med funksjonsfriske, men kan ikke nyttiggjøre seg det standardproduktet som følger med abonnementet. Telenor produserer en CD for installasjon i PC, med oppdateringsprogram mot tilleggsavgift. Dette produktet er ikke spesielt rettet inn mot blinde, men muliggjør at enhver kan finne telefonnumre via PC-en. Blinde må kjøpe tilleggsprogrammer for at Telenors programvare skal kunne avleses via leserlisten på PC-en, eller at teksten skal kunne formidles som lyd. Samlet sett utgjør dette betydelige merkostnader for de blinde eller svaksynte, som kan sammenlignes med utgiftene til et høreapparat for en døv, eller utgiftene til en protese for en beinamputert. De nevnte ordningene gis det tilskudd til, og det er derfor etter undertegnedes vurdering også rimelig å se på støtteordninger til det beskrevne formålet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: På området for elektronisk kommunikasjon faller særlige ytelser til funksjonshemmede og andre sluttbrukere med spesielle behov under de såkalte "leveringspliktige tjenestene", jf. lov om elektronisk kommunikasjon av 4. juli 2003 nr. 83 (ekomloven) kap. 5. Slike ytelser er pr. i dag ivaretatt gjennom konsesjon tildelt Telenor ved Samferdselsdepartementets vedtak av 2. mars 1999.

Det er åpenbart et behov for spesiell tilrettelegging med hensyn til blinde og svaksyntes tilgang til nummeropplysning. Alternativene for denne gruppen synes å være elektronisk katalog som kan leses ved hjelp av leselist knyttet til PC eller avspilles som lyd, samt den alminnelige muntlige nummeropplysningstjenesten. I forhold til nummeropplysningstjenesten følger det av konsesjonen til Telenor at det skal tilbys en rabatt- eller refusjonsordning i forbindelse med bruk av tjenesten. Ordningen er av Telenor utformet slik at blinde eller svaksynte etter søknad kan benytte nummeropplysningen til redusert pris. For tiden er prisen 2,52 kr pr. oppkall.

Når det gjelder spørsmålet om støtte til ekstrautgifter som blinde og svaksynte har til tilleggsprogramvare som muliggjør overføring av elektronisk katalog til blindeskrift på leselist, ligger dette utenfor Telenors forpliktelser i henhold til konsesjonen. Slik støtte må eventuelt finne en annen finansiering.

Når det gjelder fremtidig ivaretakelse av Telenors forpliktelser overfor funksjonshemmede og andre sluttbrukere med spesielle behov, vil dette i henhold til ekomloven bli ivaretatt på annen måte enn gjennom konsesjon. Ekomloven innebærer at forpliktelsene vil bli videreført i avtale eller ved pålegg. Ytelsene vil bli videreført på nåværende nivå.