Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:563 (2003-2004)
Innlevert: 29.03.2004
Sendt: 29.03.2004
Besvart: 02.04.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det er i flere planskisser lagt opp til et forsyningsskip til å betjene de nye fregattene som nå er under bygging. Flere verft i Norge har svært høy kompetanse innen skipsbygging, men det norske pris- og lønnsnivået medfører at ordrebøkene er nesten tomme. Det må også legges vekt på at vedlikeholdskompetanse innenlands øker om skipene også er bygget her i landet.
Vil statsråden ta initiativ til at man i fremtiden legger opp til at byggingen av Forsvarets skip skal skje i Norge?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg er enig med representanten Bastesen i at den norske verftsindustrien besitter viktig og høy kompetanse på mange områder. Byggingen av den nye Skjold-klassen fartøyer til Sjøforsvaret og KV "Svalbard" til Kystvakten er gode eksempler på dette. I andre tilfeller kan det være riktig å bygge i utlandet, slik vi gjorde da fregattkontraktene ble inngått med det spanske verftet Izar, men med viktige gjenkjøpsforpliktelser til støtte for norsk industri.

Når det gjelder fremtidige materiellanskaffelser til Forsvaret, enten dette dreier seg om fartøyer eller andre typer kapasiteter, er jeg som forsvarsminister opptatt av å finne løsninger som bidrar til å understøtte Forsvarets virksomhet på en best mulig måte og som bidrar til å bygge opp under den videre utviklingen av Forsvaret. Dette innebærer at utformingen av Forsvarets investeringsportefølje må baseres på de konkrete oppgaver Forsvaret er satt til å løse, og at Forsvarets operative behov må veie tyngst ved materiellanskaffelser.

Fremtidige anskaffelser vil derfor måtte underkastes grundige vurderinger, der ulike alternativer ses opp mot hverandre med tanke på å finne løsninger som totalt sett er best for Forsvaret, både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. I denne forbindelse blir flernasjonalt samarbeid knyttet til anskaffelse og utvikling av forsvarsmateriell stadig viktigere, og det vil bli lagt større vekt på dette i fremtiden. Dette vil innebære betydelige nye muligheter for norsk industri, forutsatt at den viser konkurranseevne, kontinuerlig videreutvikler sin kompetanse og evner å posisjonere seg, bl.a. gjennom å bygge strategiske allianser med internasjonale samarbeidspartnere.

Logistikkfartøy er vesentlige for utholdenhet i maritime operasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Det planlegges å skaffe tilgang på logistikkfartøykapasitet basert på eie/leie/lease for fregattene fra 2010. En rekke ulike løsninger vil bli vurdert med tanke på å sikre Forsvaret tilgang på denne kapasiteten, og det vil bl.a. bli foretatt en sammenligning av sivil og militær anskaffelse og drift.

Etter mitt syn har norsk industri gode muligheter til å være konkurransedyktig i denne sammenheng.