Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:567 (2003-2004)
Innlevert: 29.03.2004
Sendt: 29.03.2004
Besvart: 02.04.2004 av landbruksminister Lars Sponheim

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Ved etableringen av nytt Mattilsyn og ved lokaliseringen av Mattilsynets regionkontor for Troms og Finnmark ble det veterinære fagmiljøet i Harstad betydelig berørt. Da saken var til behandling i Stortinget, syntes det å være bred enighet om at det unike veterinære fagmiljøet i Harstad skulle videreføres. Folk i dette fagmiljøet har bidratt til utarbeidelse av forslag til hvordan dette kan gjøres uten at det kommer i konflikt med fattede vedtak.
Hva har statsråden gjort for å bevare dette fagmiljøet i Harstad?

Begrunnelse

Da Regjeringen, med støtte fra Sosialistisk Venstreparti, valgte å lokalisere Mattilsynets regionkontor for Troms og Finnmark til Kautokeino ble det en sterk debatt om hva som skulle skje med det unike veterinære miljøet som er bygd opp i Harstad. Etter en omfattende debatt kom det sterke lovnader om at dette viktige fagmiljøet i Harstad skulle videreføres. Dette ble positivt mottatt og det ble stillet i utsikt nye arbeidsoppgaver og ressurser til erstatning for det som blir borte.
De ansatte har gått positivt inn i en dialog om dette og de har bl.a. betegnet landbruksministerens forslag om en veterinærmedisinsk oppdragsenhet ved Veterinærinstituttet i Harstad som positivt. Dette forslaget er også spesielt omtalt i statsbudsjettet, men det er ikke lagt inn økonomiske midler for en realisering. Arbeidsoppgavene og behovet synes å være tilstede, men det er ikke ressurser til rådighet for å bevare omfanget og det faglige spennet for et fagmiljø som det var bred enighet skulle bevares.
Ettersom tiden går og lite skjer er det viktig å få vite om målsettingen om å bevare det unike veterinære fagmiljøet i Harstad står ved lag og hva som eventuelt skal skje på kort og lengre sikt for å nå dette målet.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Jeg har lagt stor vekt på å påse at underliggende etater (Veterinærinstituttet og Mattilsynet) bidrar til å ta vare på det veterinære fagmiljøet som var bygd opp ved Veterinærinstituttet, Statens dyrehelsetilsyn og Statens næringsmiddeltilsyn i Harstad.

Ved etablering av Mattilsynets distriktskontor i Harstad er det innplassert 2,5 stillinger, hvorav 2 veterinærstillinger, mer ved dette kontoret enn det bemanningsplanen i utgangspunktet tilsa. På denne måten har Mattilsynet tatt vare på verdifull kompetanse til beste for egen organisasjon og samtidig bidratt til å opprettholde fagmiljøet i Harstad.

I tråd med St.prp. nr. 1 (2003-2004) ble det i Veterinærinstituttets tildelingsbrev for 2004 gitt føringer om at Veterinærinstituttets laboratorium i Harstad skal legge særlig vekt på arbeidet med faglige problemstillinger knyttet til dyrehelse og fiskehelse i nordområdene, inkludert Svalbard og Barentsregionen. Veterinærinstituttet har opplyst til meg at de i år øker overføringen av forvaltningsstøttemidlene de mottar over statsbudsjettet til Harstad-laboratoriet. Dette kombinert med en investering i ny obduksjonssal i 2003 legger til rette for styrket oppdragsvirksomhet. Veterinærinstituttet forventer også økte eksterne inntekter ved Harstad-kontoret i år.