Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:592 (2003-2004)
Innlevert: 05.04.2004
Sendt: 05.04.2004
Besvart: 15.04.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): I desember 2003 stilte jeg et spørsmål om de manglende visuelle målinger av værforhold på kysten etter at fyrstasjonene er lagt ned. Statsråden sa i sitt svar av 19. desember 2003 at det som en kompensasjon er innført andre typer målinger. Ikke minst ble værradar fremhevet som et godt hjelpemiddel i værovervåkningen. Det finnes i dag fire operative værradarer i Norge og alle er i Sør-Norge. Den første i Nord-Norge vil komme på Røst til sommeren.
Vil statsråden bidra til økt tempo i bygging av værradar på kysten i nord?

Begrunnelse

I desember 2003 stilte undertegnede et skriftlig spørsmål til fiskeriministeren om de manglende visuelle målinger av værforhold på kysten fra Andenes til Nordkapp etter at fyrstasjonene er lagt ned.
Fiskeriministeren svarte at det som en kompensasjon er innført andre typer av målinger. Ikke minst framhever statsråden i sitt svar værradar som et godt hjelpemiddel i værovervåkningen og værvarslingen.
Norge har pr. i dag fire operative værradarer, alle i Sør-Norge. Sommeren 2004 vil Nord-Norges første værradar komme i drift på Røst. Men på kyststrekningen fra Røst til grensen mot Russland er det ennå ikke konkrete planer om nye værradarer. Samtidig er det nettopp på denne kyststrekningen at det nå er en økende trafikk av oljetankskip fra Nordvest-Russland med kurs for Amerika og Mellom-Europa.
Det har allerede vært flere tilfeller av oljetankskip med motorhavari. Skulle det i en slik situasjon være sterk pålandsvind, tar det ikke lang tid før slike skip ligger i fjærsteinene med mulig katastrofale oljeutslipp som resultat.
I slike situasjoner vil det være avgjørende viktig å ha den best mulige overvåkning av værforholdene slik at værvarslene til beredskapsmyndighetene kan være pålitelige. Værradar kan f.eks. bidra til å oppdage de små, men farlige polare lavtrykkene.
Jeg oppfatter det slik at det med dagens planer kan ta fem år eller mer før slik viktig værradar kan være på plass på denne kyststrekningen.
Derfor er det av interesse å få vite om statsråden i samarbeid med sin kollega i Utdannings- og forskningsdepartementet vil legge grunnlaget for økt tempo i bygging av værradar på kysten i nord.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Jeg er enig med representanten Arnesen i at gode værmeldinger er et viktig element i sikkerhet og beredskap til sjøs.

Spørsmålet er også forelagt Utdannings- og forskningsdepartementet som ansvarlig departement for Meteorologisk institutt.

Problemstillingen som representanten Arnesen reiser, har vært behandlet av Stortinget ved flere anledninger. I St.prp. nr. 1 (2001-2002) for Utdannings- og forskningsdepartementet ble Meteorologisk institutts plan for den videre utbyggingen av værradarnettet presentert. Her ble det understreket at det tar tid å planlegge å bygge ut hver radar. Det er blant annet nødvendig å finne frem til lokaliteter som er egnede ut ifra både faglige, tekniske og miljømessige hensyn. Deretter krever utbyggingen de nødvendige tillatelser fra lokale myndigheter, før byggingen og installeringen av hver enkelt værradar kan gjennomføres.

Etter at utbyggingsplanen ble presentert for Stortinget høsten 2001 er to nye radarer bygget og satt i drift, henholdsvis på Bømlo i Hordaland og i Rissa i Sør-Trøndelag. I inneværende år vil den første radaren i Nord-Norge, lokalisert til Røst, bli operativ. Prosjektering av en ny radar på Stad er startet, med ferdig radar i 2005 som målsetting. Det er dessuten gjennomført befaringer til en rekke mulige nye plasseringer, blant annet Helgeland, Vesterålen og Finnmarksvidda.

Fiskeridepartementet har fått bekreftet at Utdannings- og forskningsdepartementet og Meteorologisk institutt prioriterer den videre utbyggingen av værradarnettet høyt. Det tas sikte på å videreføre dagens bevilgningsnivå, noe som hittil har gitt midler tilsvarende utbyggingskapasiteten. Når det gjelder den videre gjennomføringen av utbyggingen, herunder valg av lokaliteter, må de faglige vurderingene foretatt av Meteorologisk institutt være avgjørende.