Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:577 (2003-2004)
Innlevert: 31.03.2004
Sendt: 01.04.2004
Besvart: 13.04.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge Adresseavisen 25. mars 2004 har 150 skogeiere fra nærmere 20 reservater i Trøndelag avslått statens tilbud om erstatning for barskogvernet. Lars Bøckmann i Varghiet Skoger mener tilbudet fra staten er en skam. Man kan lese at "hittil har avstanden mellom krav og tilbud vært enorm. [...], men det dreier seg om betydelige beløp. Så er det også store verdier som står på spill".
Er statsråden fornøyd med arbeidet for å redusere konfliktnivået i vernesaker?

Begrunnelse

Adresseavisen 25. mars 2004:

"De første erstatningssakene etter at Staten har gjennomført andre fase av barskogvernet i Trøndelag kommer opp i retten like etter påske. Det betyr at disse skjønnene kan bli retningsgivende for de rundt 150 skogeierne som krangler med Staten om et sluttoppgjør. Det er spesielt i Namdalen og Fosen at avstanden mellom partene er stor. Det er også Fosen tingrett som får de første sakene på bordet om få uker."

Statens representant, advokat John Olav Engelsen, tror også at det vil være mulig å unngå et oppgjør i retten for flere av reservatene. Av de rundt 20 reservatene i Nord- og Sør-Trøndelag regner Engelsen med at det blir forlik i minst 6-8 saker. Under fase 1 forhandlet samtlige av partene seg frem til avtaler. Han tror det er flere grunner til at det går tregere denne gang.
Både staten og grunneierne har engasjert skogsakkyndige for å få vurdert prisen på skogen som blir vernet.
Skogeiernes advokat, Bjørn Stordrange, sier "at avstanden mellom partene varierer mye; fra noen tusen kroner ved noen reservater til millionbeløp for de største. Han sier partene generelt har vært uenige i beregninger av tømmerpris, rente og av tap på avlede virksomheter i skogen".
Nesten 12 000 dekar av den mest produktive skogen på eiendommen som strekker seg over Rissa og Bjugn kommuner, skal vernes.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Med denne Regjeringens satsing på nye konfliktdempende arbeidsmåter i skogvernet, i nært samarbeidet med skogeiernes organisasjoner, er jeg meget tilfreds med arbeidet for å redusere konfliktnivået i skogvernet.

I april 2003 la Regjeringen frem St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Ved behandlingen av meldingen i november 2003 sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om å redusere konfliktene i skogvernet samtidig som det skal sikres høy faglig kvalitet i vernearbeidet. Det nære samarbeidet med Norges Skogeierforbund som jeg startet opp allerede for over ett år siden, er nå betydelig utvidet. Blant annet er det satt i gang et omfattende arbeid for å sikre verneverdig kystgranskog i Midt-Norge, en skogtype som Norge har internasjonalt ansvar for. Etter forslag fra Norges Skogeierforbund er det også avsatt midler til å gjennomføre frivillig vern prosesser for ulike akuttsaker som involverer skogområder med store verneverdier og risiko for hogst/inngrep.

Når det gjelder henvisningen til omtalen i Adresseavisen, gjelder dette erstatningsoppgjør for Verneplan barskog Midt-Norge fase II. Verneplan barskog Midt-Norge fase II består av 28 områder. Per dato er erstatningsoppgjør for flere av disse områdene avklart i forhold til skogerstatning. For disse områdene er oppgjøret løst i minnelighet. For de øvrige områdene pågår forhandlinger, og det gjenstår å se hvor mange saker som eventuelt går til skjønn. Det er for øvrig ikke uvanlig at det er uenighet mellom partene tidlig i en erstatningsprosess, og det er selvsagt legitimt for grunneiere og deres advokater å stille sine krav i disse prosessene.

Innen skogvernet er hovedinntrykket generelt at når verneprosessen og erstatningsoppgjøret er sluttført, er de fleste skogeierne rimelig tilfredse med erstatningsnivået for skog som vernes som naturreservat. Dette bekreftes ved at ca. 80 pst. av samtlige erstatningsoppgjør i forbindelse med barskogvernet hittil har vært løst i minnelighet. I fase I av Verneplan barskog ble fastsettelse av erstatningsnivå for alle verneområdene i Trøndelag løst minnelig.