Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:589 (2003-2004)
Innlevert: 02.04.2004
Sendt: 02.04.2004
Besvart: 14.04.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Innføring av enøktiltak med blant annet tetningslister og redusert ventilasjon, har i mange tilfeller medført opphopning av fuktighet inne, husstøvmidd og utvikling av allergi og astma. Staten gir betydelig offentlig støtte til enøktiltak, men det forligger ingen helhetlig faglig vurdering av konsekvensene for inneklima, helse og velbefinnende.
Ser statsråden noe behov for å utvikle en overordnet og helhetlig politikk for disse sektorene?

Begrunnelse

Debatten om effektene på inneklima ved bruk av luft-til-luft-varmepumper pågår i en rekke miljøer. I Teknisk Ukeblad de siste månedene har det vært en rekke artikler om konsekvensene, både gode og dårlig, ved bruk av slike varmepumper.
Jan Vilhelm Bakke, overlege i Arbeidstilsynet, sier i Teknisk Ukeblad den 12. mars 2004 "at alle er enig i at man bør kombinere helse, enøk og miljø inne og ute. Problemet er at man ikke gjør det - beslutningen om å gi økonomisk støtte til luft til luft varmepumper er nettopp et eksempel på det. Slike forhold ble ikke vurdert før beslutningen ble fattet. Det er fortsatt ingen organer i Norge som har ansvar for å koordinere disse områdene på et overordnet nivå".
Gaute Flatheim, spesialrådgiver i innemiljø, skriver i Teknisk Ukeblad den 12. mars 2004: "Jeg bestrider på ingen måte at vi har gode energifaktorer for varmepumper. [...] Det dreier seg om luftkvalitet og også om kvaliteten på en del av de luft til luft varmepumpene som markedsføres i Norge av enøk-konsulentene."
Han siterer også Knut Myhrer, hovedverneombud for Oslo-skolene, som i en forelesning skal har sagt at "ingen har ødelagt mer av helsen til barn enn enøkfolkene".
Et tverrsektorielt fagmøte i Nordisk ministerråd uttrykte i 1990 behov for koordinering mellom helse-, miljø-, energi- og bygningssektorene.
Dette er senere ofte gjentatt i internasjonale tverrfaglige fora.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Regjeringen fører en ambisiøs politikk for en omlegging av energibruk og energiproduksjon. Et element i denne politikken er å benytte energien mer effektivt. Effektiv energibruk står ikke i motstrid til målsettinger om et godt inneklima og det legges vekt på informasjon problemstillinger knyttet til inneklima i den rådgivnings- og informasjonstjenesten Enova administrerer. For eksempel knyttet til vinterens midlertidige støtteordning for varmepumper, styringssystemer og pelletskamminer utarbeidet Enova et grundig veiledningsmateriale der forholdet til inneklima ble tatt opp. Enova påpekte bl.a. at en luft-til-luft-varmepumpe ikke gir tilførsel av frisk luft til boligen og ikke erstatter ventilasjonsanlegg.

Jeg ser ingen motsetningsforhold mellom et godt inneklima og effektiv bruk av energi, gitt at en følger anbefalte prosedyrer for utlufting, renhold og innetemperatur. De fleste inneklimaproblemer skyldes feil bruk av boligen. Sosial- og helsedirektoratet arbeider med en strategi for forebygging av astma, allergi og inneklimarelaterte plager. Jeg ser det som naturlig at vi følger opp ny kunnskap som fremkommer gjennom dette arbeidet.