Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:603 (2003-2004)
Innlevert: 16.04.2004
Sendt: 19.04.2004
Besvart: 26.04.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Hvilke tiltak har Regjeringen gjennomført for å bidra til uavhengighet mellom skadeforsikringsselskap og takstselskap?

Begrunnelse

Det vises til Stortingets vedtak i behandlingen av Innst. S. nr. 255 (2001-2002) nr. XVI, der det heter:

"Stortinget ber Regjeringen foreslå tiltak som kan bidra til uavhengighet mellom skadeforsikringsselskap og takstselskap, og som kan bidra til å redusere etableringshindringer i skadeforsikringsmarkedet, i forbindelse med statsbudsjettet for 2003."

I merknaden fra flertallet pekes det særlig på de uheldige konsekvenser unntaket for merverdiavgift for finansinstitusjoner har medført for finansinstitusjonenes kjøp av tjenester fra eksterne fagfolk som takstmenn og aktuarer. Dette har hatt uheldige konsekvenser for så vel konkurransesituasjonen i forsikringsmarkedet som for forbrukernes tillit til forsikringsselskapene.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Hva angår forholdet til finansinstitusjoners unntak for merverdiavgift, vil jeg innledningsvis vise til svar på spørsmål nr. 4 fra finanskomiteen/SVs fraksjon av 13. mai 2002, vedrørende Revidert nasjonalbudsjett 2002 vedlagt mitt brev 24. mai 2002 til finanskomiteen. I brevets siste avsnitt heter det:

"Etter min vurdering viser Kredittilsynets brev at det ett år etter at det ble innført mva av tjenester utført av uavhengige takstselskaper, ikke er mulig å peke på at reformen har fått noen klar og entydig virkning for selskapenes organisering. Dette kan delvis ha sammenheng med at reformen gir incentiver som går i motsatt retning av den mer generelle trenden til utskilling av takserings- og skadebehandlingsvirksomhet. At reformen ikke har fått en klar og entydig virkning, kan også ha sammenheng med at virkningene av mva-reformen er relativt beskjedne, eller at tilpasninger til det nye avgiftsgrunnlaget tar tid. Generelt er det for øvrig slik at avgifts- og skattegrunnlaget vil påvirke organiseringen av økonomisk virksomhet. Dette gjelder også for forsikringsselskaper. Innføring av mva på tjenester er heller ikke spesielt for Norge. Problemstillingen gjør seg også gjeldende i andre land. Departementet vil imidlertid følge utviklingen og tilpasningen til mva reformen i tiden fremover."

Jeg viser videre til omtale av Stortingets anmodningsvedtak i St.meld. nr. 4 (2002-2003), hvor det uttales at vedtaket reiser flere spørsmål i forhold til den gjeldende forsikringslovgivning. I den nevnte stortingsmeldingen ble det videre vist til NOU 2001:24 Ny livsforsikringslovgivning, og at det ble tatt sikte på å foreslå tiltak i forbindelse med det pågående arbeidet med å revidere livsforsikringslovgivningen.

Stortingets vedtak er også omtalt i brev 14. februar 2003 til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. I brevet vises det til ovennevnte omtale i St.meld. nr. 4 (2002-2003) før det uttales:

"Finansdepartementet viser til at arbeidet med NOU 2001:24 Ny livsforsikringsvirksomhet fremdeles pågår, og at det derfor ikke på det nåværende tidspunkt er vurdert om og eventuelt hvilke tiltak som, i samsvar med Stortingets vedtak nr. 529 skal foreslås."

Departementet arbeider med en proposisjon med forslag til nye virksomhetsregler for livsforsikring. Stortingets anmodningsvedtak vil bli vurdert og omtalt i denne proposisjonen.