Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:604 (2003-2004)
Innlevert: 19.04.2004
Sendt: 20.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Er det riktig at Bergen Kunstmuseum bare får 15 pst. av driftsutgiftene sine dekket fra staten, dette til tross for at museet er en knutepunktinstitusjon?

Begrunnelse

Bergens Tidende hadde både fredag 16. og lørdag 17. april artikler om hvor dårlig det stod til med Bergen Kunstmuseums økonomi. Fokus ble rettet mot staten som ikke hadde dekket sin andel av finansieringen av knutepunktinstitusjonen. Hvis jeg har forstått det riktig så skal staten dekke 60 pst. og fylket og kommune 20 pst. hver. Hvis det er riktig at staten bare dekker 15 pst. av driftsutgiftene, kan dette få dramatiske konsekvenser for et svært viktig museum for Bergen og for Norge. Vi vet at turister kommer langveis fra for å se alle de unike maleriene som finnes på museet. Det er derfor viktig for saken at man får avklart om Bergen Kunstmuseum er underfinansiert fra statens side.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Det er riktig at Bergen Kunstmuseum kun får ca. 15 pst. av sine totale driftsutgifter dekket fra staten. Bakgrunnen for denne statlige andelen er imidlertid at det bare er en mindre del av museet som omfattes av knutepunktfunksjonen. Størstedelen av museet har Bergen kommune alene ansvaret for. Det er derfor ikke riktig å si at museet er underfinansiert fra statens side.

I brev av 25. juli 1995 oversendte Kulturdepartementet Bergen kommune et utkast til avtale mellom Bergen kommune og staten ved Kulturdepartementet om rammene for Bergen kommunes kunstsamlingers oppgaver som knutepunktinstitusjon. Oppgavene er i dette tilfelle faglig veiledning og etablering av nettverk knyttet til museumsoppgaver og formidling i Hordaland og Sogn og Fjordane. Knutepunktfunksjonen skal utføres innenfor rammen av det statlige tilskuddet. Avtaleutkastet ble vedtatt på styremøte i Kunstsamlingene 12. oktober 1995 med et tillegg om at statstilskuddet skal utgjøre minst 2 mill. kr årlig. Saken ble videre formelt behandlet i Bergen kommunes formannskap 24. september 1997. Avtalen ble godkjent under forutsetning av at tilskuddet fra Kulturdepartementet til knutepunktsfunksjoner utgjør minimum 2 mill. kr årlig.

I 2004 får Bergen Kunstmuseum 2 853 000 kr i driftstilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet, og i tillegg 500 000 kr til arbeid med Den kulturelle skolesekken. Det er i flere møter mellom Bergen kommune og Kulturdepartementet blitt understreket at det er Bergen kommune som står ansvarlig for økonomisk støtte til kunstsamlingene og at Kulturdepartementet kun støtter knutepunktfunksjonen.

I St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014, gjøres det rede for at grunnlaget for den nasjonale nettverksorganiseringen på museumsfeltet vil være et mindre antall konsoliderte museer i hvert fylke. Kultur- og kirkedepartementet er kjent med at det arbeides med en konsolidering av Bergen Kunstmuseum og Vestlandske Kunstindustrimuseum, og vil vurdere en økning i driftstilskuddet i forbindelse med gjennomføringen av denne konsolideringen.